Kartläggning av förutsättningarna för tidningsdistributionen i Sverige

Regeringen har gett i uppdrag åt MPRT att genomföra en kartläggning av förutsättningarna för tidningsdistributionen i Sverige.

I uppdraget ska myndigheten redovisa kostnadsutvecklingen för distributionen och hur distribution av papperstidningar ser ut i olika delar av landet. Redovisningen ska belysa distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningarna för en effektiv distribution i hela landet.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast 30 mars 2020.

Vad gör vi nu

Som en del av arbetet kommer MPRT att träffa representanter från bland annat PTS, TU, tidningsföretagen och distributionsföretagen. Sådana möten kommer vi att boka löpande. Vi kommer även under hösten att skicka enkäter till både tidningsföretag och distributionsföretag. Enkätsvaren kommer att vara ett viktigt underlag i kartläggningen.

Har ni frågor eller synpunkter kontakta

Kajsa Rohdin, kajsa.rohdin@mprt.se
Ni kan även mejla in era frågor till; registrator@mprt.se

Senast uppdaterad 2019-09-24