En lång rad med vikta tidningar.

Stöd till medier

För att främja mångfalden av dagstidningar och nyhetsförmedling i landet finns medie- och presstödet som fördelas av mediestödsnämnden. Presstöd är stöd som enbart kan sökas av allmänna nyhetstidningar, och mediestöd kan sökas av alla typer av allmänna nyhetsmedier.

För att kunna beviljas medie- och presstöd måste dagstidningen eller nyhetsmediet uppfylla de krav som ställs i regelverket. Vilka krav som finns beror på vilket stöd som ansökan gäller.

Två former av presstöd

Presstöd kan lämnas för allmänna nyhetstidningar och publikationer av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Tidningen ska komma ut med minst ett nummer per vecka och ha minst 1 500 betalande abonnenter. Utgivningen kan ske på papper eller digitalt.

Driftsstöd ges för drift av dagstidningar. Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut.

Distributionsstöd ges för varje utdelat exemplar av en dagstidning som deltar i samdistribution. Stödet förmedlas av ett distributionsföretag månadsvis i efterhand.

Två former av mediestöd

Mediestöd kan lämnas för allmänna nyhetsmedier som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

Innovations- och utvecklingsstöd ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller.

Stöd för lokal journalistik ges för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller upprätthåller en journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Senast uppdaterad 2019-02-28