En lång rad med vikta tidningar.

Att söka presstöd

För att främja möjligheterna till mångfald inom dagspressen finns presstödet som fördelas av presstödsnämnden. Syftet med presstödet är att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning samt en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Presstödsnämnden är en del av myndigheten och beslutar om presstöd till tidningar.

Om du företräder ett företag som ger ut en dagstidning som uppfyller kriterierna för presstöd så kan du ansöka hos myndigheten om stöd. Det är presstödsnämnden som fattar beslut.

Tidningen ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska komma ut med minst ett nummer per vecka och ha minst 1 500 betalande abonnenter.

Det finns tre olika former av presstöd

Driftsstöd lämnas för driften av tidningarna som både kan ha en digital upplaga eller ges ut på papper. Stödet baseras på upplagan och hur ofta tidningen kommer ut.

Distributionsstödet lämnas för varje utdelat exemplar av en dagstidning som deltar i samdistributionen. Stödet förmedlas av ett distributionsföretag månadsvis i efterhand.

Utvecklingsstödet ska ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för presstöd 

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns presstödsnämnden. Presstödsnämnden kommer byta namn till mediestödsnämnden från och med den 1 januari 2019. Med anledning av namnbytet föreslås ändringar i MPRT:s föreskrifter om presstöd. Ytterligare ändringar av föreskrifterna föreslås bl.a.  i syfte att förtydliga vissa begrepp och dess tillämpning utifrån behov som uppkommit. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs och ladda ner remissen här.

Läs och ladda ner konsekvensutredningen här.

Förslaget till ändrade föreskrifter har skickats till ett antal remissinstanser. Eventuella synpunkter behöver ha inkommit till registrator@mprt.se senast den 10 december 2018.

Nytt mediestöd

I propositionen Journalistik i hela landet föreslås två nya former av teknikneutrala mediestöd. Ett utvidgat utvecklings- och innovationsstöd och ett stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. MPRT arbetar med att förbereda införandet av det nya mediestödet.

Läs mer om det nya mediestödet här

Senast uppdaterad 2018-11-21