2019-06-19

  Inget presstöd för Syre och Fria Tidningen

  Mediestödsnämnden avslår ansökningarna om driftsstöd för Syre och Fria Tidningen och kräver tillbaka stöd som betalats ut under 2019.

  Mediehuset Grönt AB beviljades preliminärt driftsstöd för 2019 för Syre och Fria Tidningen i december 2018.

  Myndigheten har därefter gjort en fördjupad utredning för att bedöma om kravet gällande andel eget redaktionellt innehåll uppfylls för Syre och Fria Tidningen. Nämndens bedömning är att innehållet i vare sig Syre eller Fria Tidningen uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll. Nämnden avslår därför ansökningarna.

  Mediehuset Grönt AB ska återbetala det preliminära driftsstöd för 2019 som redan betalats ut: 1 428 332 kronor för Syre och 985 000 kronor för Fria Tidningen.


  Bakgrund

  Driftsstöd kan ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för vilket ska redovisas till nämnden.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-06-19