2015-06-24

  Myndigheten för radio och tv får nytt ansvarsområde

  Den 1 juli 2015 växer Myndigheten för radio och tv:s ansvarsområden då Presstödsnämndens uppgifter flyttas till myndigheten. Samtidigt avvecklas Presstödsnämnden som egen myndighet.

  Riksdagen beslutade den 20 maj 2015 att Presstödsnämnden ska avvecklas som egen myndighet och att dess uppgifter flyttas till Myndigheten för radio och tv. Inom den nya myndigheten inrättas presstödsnämnden som ett särskilt beslutande organ.

  Det nya ansvarsområdet för presstöd innebär även en del förändringar i myndighetens organisation.

  - För att säkerställa en fortsatt självständighet när det gäller beslut om presstöd kommer ansökningar om presstöd även i fortsättningen att prövas av en särskild nämnd, presstödsnämnden. I och med det kommer hanteringen av presstödet i stor utsträckning att fungera på samma sätt som tidigare, säger Magnus Larsson generaldirektör vid Myndigheten för radio och tv.

  Den nya organisationen består av två enheter, dels staben som sköter de administrativa uppgifterna, dels beredningsenheten. Beredningsenheten hanterar ärenden och frågor som rör tillstånd, tillsyn och presstöd. Förutom den nyinrättade presstödsnämnden finns sedan tidigare granskningsnämnden för radio och tv som särskilt beslutande organ inom myndigheten.

  Den nya organisationen innebär också en rad fördelar, bland annat när det gäller beredningen av ärenden och omvärldsbevakningen.

  - Hanteringen kommer att bli mindre sårbar eftersom beredningen inför beslut i presstödsnämnden kommer att göras i en större myndighet. Flytten av presstödsuppgifterna bör dessutom skapa goda förutsättningar för en stärkt och förbättrad omvärldsbevakning inom medieområdet, säger Magnus Larsson.


  För mer information om den nya organisationen kontakta:
  Anneli Thunholm, 08-580 070 08

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-06-25