2015-09-01

  En rapport om hur public service-bolagen påverkar mediemarknaden och en översyn av systemet med förhandsprövning

  Myndigheten för radio och tv har idag i rapporten Utveckling och påverkan i allmänhetens tjänst till Kulturdepartementet redovisat sina två uppdrag om hur public service-bolagens verksamheter påverkar mediemarknaden och en översyn av systemet med förhandsprövning av nya tjänster.

  Public service-bolagens påverkan

  Vårt uppdrag har varit att identifiera och beskriva hur public service-bolagens verksamheter påverkar mediemarknaden. Att en sådan påverkan överhuvudtaget finns ligger i sakens natur men det bör också konstateras att den största påverkan på mediemarknaden ligger i den pågående digitaliseringen och globaliseringen i sig. Myndighetens samlade bild av public service-bolagens verksamheter är att de i grunden har en positiv påverkan på mediemarknaden genom att de erbjuder ett såväl brett som smalt utbud till de svenska mediekonsumenterna, på både traditionella och nya plattformar. De har dock även en negativ påverkan på delar av den omgivande mediemarknaden, främst i form av att deras verksamheter konkurrerar om konsumenterna med de aktörer som bedriver kommersiella medieverksamheter. Sådana effekter får samtidigt anses vara förväntade och en del i ett avgiftsfinansierat public service-system. Trots den negativa påverkan är det myndighetens sammantagna bedömning, mot bakgrund av det material som vi har tagit del av och analyserat, att public service-bolagen, utifrån sina givna uppdrag, inte agerar på ett sätt som uppenbart hindrar konkurrerande aktörer från att etablera, driva och utveckla sina medieverksamheter.

  Vi har kartlagt public service-bolagens verksamhetsutveckling och inhämtat branschens synpunkter på hur bolagens verksamheter påverkar marknaden. Med branschsynpunkterna som utgångspunkt har vi närmare analyserat vissa områden. Dessa områden är public service-bolagens roll i ett föränderligt medielandskap, bolagens nyhetsverksamheter på internet, deras särskilda förutsättningar i linjär distribution i marknät, UR:s publicering av utbildningsprogram på internet, bolagens programutbud samt slutligen public service-bolagens roller som köpare, beställare, rättighetshavare och sponsringsmottagare.

  Public service-bolagen utvecklar kontinuerligt verksamheterna bland annat genom att tillgängliggöra material med både ljud, bild och text på webben och i sociala medier. Bolagen följer i hög grad, och i vissa fall ligger de i täten för, den tekniska utvecklingen på mediemarknaden.

  Förhandsprövningen bör göras mer effektiv

  Vi föreslår att intressenter ska ges en formaliserad möjlighet att begära en prövning av om en tjänst borde vara föremål för förhandsprövning. Granskningsnämnden för radio och tv bör ges ett förtydligat uppdrag att pröva om en tjänst är anmälningspliktig. Public service-bolagen bör dock, med beaktande av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen till skydd för yttrandefriheten, självständigt avgöra om en anmälan ska göras även om granskningsnämnden funnit att en viss tjänst är anmälningspliktig.

  Läs rapporten här

  För mer information: Peter Schierbeck, 08 580 070 01 eller Eva Bengtsson Åström, 08 580 070 24

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-09-01