2017-04-27

  Rapport om Uppläst text som teknik för att tillgängligöra tv-program.

  Myndigheten ska pröva om det finns förutsättningar att öka kraven på TV4 AB så att fler program med översättningstext blir tillgängliggjorda genom tjänsten uppläst text. Inför den prövningen har myndigheten gett konsulten Funka Nu AB i uppdrag att ta fram en rapport om uppläst text och denna rapport ges ni nu möjlighet att lämna synpunkter på.

  Funka Nu AB fick i uppdrag av myndigheten att kartlägga vilka olika tekniska lösningar som finns för uppläst text. Funka Nu AB skulle även utvärdera lösningarnas användbarhet och uppskatta vilka kostnader, för TV4 AB och brukare, som respektive lösning är förenad med.

  Funka Nu AB har redovisat sitt uppdrag i rapporten Kartläggning och analys av tillgänglighetstekniken uppläst text

  Synpunkter på rapporten

  Den som är intresserad har nu möjlighet att senast den 15 maj 2017 lämna synpunkter på rapporten. Synpunkterna ska sändas till registrator@mprt.se. Inkomna synpunkter kan komma att publiceras på myndighetens webbplats.

  Klicka här för att ladda ner rapporten och läsa mer om uppdraget.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-04-27