2017-02-01

  Översyn av vidaresändningsplikten

  Idag har Myndigheten för press, radio och tv överlämnat rapporten Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö – en översyn av nuvarande reglering och en analys av framtida utredningsbehov till Kulturdepartementet.

  I juni 2016 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att se över reglerna om vidaresändningsplikt och det särskilda utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer. Myndigheten fick även i uppdrag att beskriva och analysera vad som krävs och vad som behöver utredas vidare för att allmänheten i onlinemiljö ska kunna upptäcka och få tillgång till innehåll i radio och tv i allmänhetens tjänst. Vid översynen av reglerna om vidaresändningsplikt skulle myndigheten överväga om reglerna är lämpligt utformade, bland annat med hänsyn till de krav som ställs i det så kallade USO-direktivet (2002/22/EG). Vid översynen skulle även de två förslag myndigheten lämnade i oktober 2011 i rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd (dnr 11/00784) analyseras på nytt.

  Myndighetens slutrapport

  Vidaresändningsplikten

  Myndigheten bedömer att det fortfarande finns ett behov av en vidaresändningsplikt. Plikten bör även fortsättningsvis vara begränsad till trådbundna nät eftersom dessa nät normalt anses utgöra en nödvändig länk mellan den ursprungliga utsändningen och de boende i de anslutna fastigheterna.

  Myndigheten föreslår att plikten inte ska omfatta fler än fyra programtjänster som sänds samtidigt och har olika innehåll, samt att plikten ska utökas till att omfatta sökbar text-tv där villkor om opartiskhet och saklighet har ställts upp. Myndigheten anser dock inte att en reglering om vidaresändningsplikt för tekniska tillgänglighetstjänster och övriga tilläggstjänster bör införas.

  Myndigheten anser att de bedömningar som gjordes och de förslag som lämnades i 2011 års rapport fortfarande är relevanta och bedömer att de svenska reglerna om vidaresändningsplikt, med tillägg av myndighetens förslag, uppfyller USO-direktivets krav. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen bör dock vidaresändningsplikten även i fortsättningen utvärderas regelbundet.

  Det särskilda utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer

  Myndigheten anser, trots de möjligheter att sprida och ta emot information som finns på internet, att reglerna om tillhandahållande av särskilt utrymme för lokala kabelsändarorganisationer fortfarande kan motiveras utifrån den betydelse som dessa får anses ha för det demokratiska samhället, framförallt på lokal nivå. Skyldigheten att tillhandahålla ett särskilt utrymme bör därför finnas kvar. Myndigheten anser inte att skyldigheten ska utökas till marksändningar och ser i dagsläget heller inga skäl till att på annat sätt ändra de nuvarande reglernas utformning. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen anser myndigheten dock att behovet av skyldigheten bör ses över med jämna mellanrum.

  Tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö

  Myndigheten har i rapporten övergripande beskrivit vad som krävs och vilka omständigheter som kan ha betydelse för att allmänheten ska kunna upptäcka och få tillgång till digitalt innehåll som tillhandahålls av programföretag med uppdrag att sända radio och tv i allmänhetens tjänst. Under förutsättning att regeringen bedömer att det finns ett behov av att genom reglering säkerställa att allmänheten kan hitta och ta del av digitalt innehåll i allmänhetens tjänst anser myndigheten att följande frågor kan komma att behöva utredas vidare.

  • Vilka typer av digitalt innehåll, enheter, plattformar, mjukvaror, aktörer, rättigheter och skyldigheter som skulle kunna omfattas av regler om upptäckbarhet och tillgång,
  • hur upptäckbarheten av och tillgången till public service-bolagens digitala tjänster ser ut i dag,
  • vilken kapacitet som behövs för att kunna sprida och tillgodogöra sig digitalt innehåll på olika typer av enheter över hela Sverige,
  • vilka kostnader som kan uppkomma för allmänheten för att kunna ta emot innehåll i onlinemiljö,
  • vilka typer av avtal som kan komma att bli aktuella för onlinemiljö och hur dessa kan komma att påverka utformningen av eventuella regler om upptäckbarhet och tillgång,
  • hur eventuella svenska regler om upptäckbarhet och tillgång skulle förhålla sig till yttrandefrihetsrättsliga frågor samt reglerna om nätneutralitet.    

   
  Public service-bolagens nuvarande sändningstillstånd och anslagsvillkor kan även behöva ses över för att ge bolagen tydliga ramar och förutsättningar för sin verksamhet. Även programföretagens egna skyldigheter att verka för upptäckbarhet och tillgång bör utredas vidare.

  Ett beslut att införa regler om upptäckbarhet och tillgång till innehåll i allmänhetens tjänst behöver vidare föregås av grundliga konsekvensanalyser. Myndigheten ser för närvarande främst ett behov av följande två typer av analyser.

  • En analys av hur det faktum att utländska aktörer till stor del styr den digitala kedjan kan påverka de svenska public service-bolagens möjligheter att verka i onlinemiljö, och
  • en analys av hur regler om upptäckbarhet och tillgång kan påverka konkurrensförutsättningarna för svenska programföretag och hur sådana regler kan komma att påverka aktörer i den svenska distributionskedjan.

   
  Rapporten finns att läsa och ladda ner här nedan.
   
  För mer information, kontakta
  Rebecca Parman 08-580 070 36

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-02-01