2017-12-01

  Insatser för att stärka medie- och informationskunnigheten saknar struktur

  I rapporten Kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet visar kartläggningen att det görs en del insatser kring medie- och informationskunnighet (MIK) men att det saknas både nätverk och sammanlänkande struktur för ett sådant arbete. Rapporten har tagits fram av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv på uppdrag av regeringen.

  Kartläggningen visar bland annat att det saknas en samordning både på nationell och regional nivå för MIK-insatser. Idag har ingen aktör ett sådant samordnande uppdrag för att stärka MIK i olika målgrupper. Insatserna som genomförs på nationell nivå av statliga aktörer är få och de är främst kopplade till det område inom vilket myndigheten eller den statliga aktören är verksam. Dessa insatser är oftast mer kortsiktiga än långsiktiga. Det saknas även ett politikområde med ett tydligt ansvar för frågorna ur ett medborgarperspektiv.

  I det civila samhället är variationen stor på insatserna, både vad det gäller innehåll och målgrupper. Det genomförs några långsiktiga satsningar och flera insatser är nystartade. Metros Viralgranskaren och Webbstjärnan är exempel på två långsiktiga satsningar.

  Det finns också ett antal planerade projekt t.ex. Immunförsvar 2018, Valkollen, Personaliseringsmotor och en Studiecirkel i MIK. Gemensamt är att de riktar sig till allmänheten och kommer att finnas tillgängliga via internet.

  Bakgrund

  Regeringen gav den 29 juni 2017 i uppdrag till Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv att kartlägga insatser som syftar till att stärka medie- och informationskunnigheten. Kartläggningen ger en överblick av både kort- och långsiktiga insatser samt på vilka nivåer de görs, nationell, regional eller lokal nivå. Rapporten överlämnades till Kulturdepartementet den 30 november 2017.

  Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om de förmågor som gör att vi kan finna, analysera, kritiskt värdera och själv skapa innehåll i olika medier och sammanhang. Frågorna kring MIK har aktualiserats till följd av den pågående digitaliseringen och det ökande informationsflödet som sker i samhället. Vår förmåga att hantera och tolka informationen blir allt viktigare.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-12-01