2016-06-27

  Översyn av vidaresändningsplikten

  Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av vidaresändningsplikten. Om det finns behov ska vi lämna förslag till förändringar och beskriva konsekvenserna av dessa. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017.

  Vi ska se över reglerna om vidaresändningsplikt och överväga om reglerna är lämpligt utformade, bland annat med hänsyn till de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (det s.k. USO-direktivet).  

  Vi ska även beskriva och analysera vad som krävs för att allmänheten i onlinemiljö ska kunna upptäcka och få tillgång till innehåll i allmänhetens tjänst. I analysen ska ingå en bedömning av behovet av att vidare utreda åtgärder som säkerställer att allmänheten kan upptäcka och ha tillgång till sådant innehåll. 

  Däremot ingår det inte i uppdraget att titta på frågor om upphovsrätt och kostnader för utnyttjande av immateriella rättigheter.

  Vi ska samråda med Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket ska beredas möjligheter att lämna synpunkter under uppdraget.

  Läs mer här

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-06-27