2015-11-16

  Myndigheten har fått i uppdrag att ta fram förslag på en evenemangslista

  Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på en evenemangslista med villkor om högre befolkningstäckning än 80 procent som vi föreslog i vår tidigare utredning.

  I uppdraget ska vi även överväga och föreslå en definition av fri tv med utgångspunkt i de synpunkter som riksdagen framfört och som står i överensstämmelse med AV-direktivet. Om vi finner skäl till det ska vårt tidigare förslag på vilka evenemang som ska omfattas av listan uppdateras. Förslagen vi lämnar ska vara förenliga med unionsrätten, bland annat när det gäller kraven på proportionalitet och förenlighet med EU:s konkurrensregler.

  Vi ska även analysera konsekvenserna av förslagen för programföretag och rättighetshavare på marknaden. I uppdraget ska vi ha en nära dialog med Konkurrensverket samt inhämta synpunkter från företrädare för berörda rättighetshavare, Sveriges Riksidrottsförbund, programbolag samt eventuella andra berörda intressenter.

  Inom uppdraget ska det göras en aktuell internationell utblick med en sammanställning av hur evenemangslistor är utformade och, om möjligt, vilka effekter de har haft på marknaden i andra EU-länder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 februari 2016. 

  Läs uppdragsbeskrivningen här

  Läs slutrapporten från vårt tidigare uppdrag om hur en lista för evenemang i tv skulle kunna utformas. 

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-11-16