2013-09-09

  Rapport om evenemangslista ute för remiss

  Regeringen har gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur en evenemangslista kan utformas. Ett utkast till rapporten publiceras nu för att ge intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

  Evenemangslistan är en förteckning över evenemang av särskild vikt för samhället, som när de sänds i tv, ska kunna visas i fri tv som når en väsentlig del av allmänheten. Enligt radio- och tv-lagen får regeringen utforma en lista med evenemang som har ett brett allmänintresse. Exempel på evenemang är sådana som inträffar högst en gång per år, såsom fotbolls-VM eller OS.

  I myndighetens uppdrag ingår bland annat att pröva vad som kan anses utgöra en väsentlig del av allmänheten och vad fri tv innebär. Vidare ska myndigheten analysera konsekvenserna av en eventuell lista för programföretag och rättighetsinnehavare på marknaden. Myndigheten ska även redovisa hur evenemangslistor är utformade i andra EU-länder.

  Regeringsuppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 15 november 2013.

  Myndigheten för radio och tv:s arbete med uppdraget har resulterat i ett utkast till rapport som myndigheten nu publicerar för att ge alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer.

  Synpunkter på rapporten

  Synpunkter kan lämnas skriftligen till Myndigheten för radio och tv på adressen registrator@mrtv.se senast den 4 oktober 2013. Inkomna synpunkter kan komma att redogöras för i den slutliga rapporten.

  Senast uppdaterad 2014-11-07