Mer om public service

De tre public service-företagen har en särställning på medieområdet och därmed ett särskilt samhällsansvar. Detta särskilda ansvar kommer till uttryck i uppdraget att verka i allmänhetens tjänst.

Att bedriva sändningar i allmänhetens tjänst innebär i huvudsak att det ska finnas en mångfald genom ett mångsidigt utbud, spegling av förhållanden i hela landet och en variation i produktionsformer. Det ska vidare finnas en allsidig nyhetsverksamhet och ett brett kulturutbud tillgängligt för hela publiken. Bolagen ska särskilt tillgodose behov hos vissa målgrupper, nämligen barn och unga, personer med funktionsnedsättning och minoritetsspråksgrupper. Denna sändningsrätt ska utövas sakligt, opartiskt och med hänsyn till den enskildes privatliv och till televisionens respektive radions särskilda genomslagskraft.

Vad innehåller sändningstillstånden?

SR:s, SVT:s och UR:s sändningstillstånd beslutas av regeringen och reglerar hur sändningsverksamheten ska bedrivas inom en tillståndsperiod. Innevarande sexårsperiod började i januari 2014 och pågår till 2019. Tillståndet innehåller dels allmänna bestämmelser om bland annat utsändningsteknik och teknisk kvalitet, dels villkor om vad sändningarna ska innehålla och hur programverksamheten ska bedrivas. Därutöver finns särskilda villkor om reklam, sponsring och produktplacering, samt regler om beredskaps- och säkerhetsfrågor.

Vilka äger public service?

SR, SVT och UR är aktiebolag som ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Ledamöterna utses av regeringen efter förslag av de politiska partierna. Förvaltningsstiftelsen har bildats genom riksdagsbeslut för att främja bolagens oberoende och har ingen roll i tilldelningen av medel till bolagen eller i beslut om bolagens organisation eller verksamhetsinriktning.

Hur finansieras public service?

Den nuvarande radio- och tv-avgiften från Radiotjänst försvann från och medårsskiftet. Den har ersatts av en individuell public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Den nya avgiften betalas via skatten av alla som har fyllt 18 år vid ingången av 2019 och har en beskattningsbar inkomst. Public service-avgiften administreras av Skatteverket.

Läs mer på Skatteverkets webbplats här  och hos Radiotjänst 

 

Vad gäller för reklam och sponsring?

Det råder reklamförbud för SR, SVT och UR, det vill säga bolagen får inte finansiera sin verksamhet med reklamintäkter. SVT och UR får inte heller sända program där produktplacering förekommer. Reklamförbudet omfattar inte reklam för egen programverksamhet eller för programverksamhet från de andra public service-företagen.

Under vissa förhållanden ges en möjlighet till intäkter via sponsring, utom för UR. SR och SVT får låta sponsra Eurovision Song Contest. För SVT gäller dessutom att sponsring får förekomma i sändningar i samband med högst 20 sportevenemang per år.   

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-27