Mer om public service

De tre public service-företagen har en särställning på medieområdet och därmed ett särskilt samhällsansvar. Detta särskilda ansvar kommer till uttryck i uppdraget att verka i allmänhetens tjänst.

Att bedriva sändningar i allmänhetens tjänst innebär i huvudsak att det ska finnas en mångfald genom ett mångsidigt utbud, spegling av förhållanden i hela landet och en variation i produktionsformer. Det ska vidare finnas en allsidig nyhetsverksamhet och ett brett kulturutbud tillgängligt för hela publiken. Bolagen ska särskilt tillgodose behov hos vissa målgrupper, nämligen barn och unga, personer med funktionsnedsättning och minoritetsspråksgrupper. Denna sändningsrätt ska utövas sakligt, opartiskt och med hänsyn till den enskildes privatliv och till televisionens respektive radions särskilda genomslagskraft.

Vad innehåller sändningstillstånden?

SR:s, SVT:s och UR:s sändningstillstånd beslutas av regeringen och reglerar hur sändningsverksamheten ska bedrivas inom en tillståndsperiod. Innevarande sexårsperiod började i januari 2014 och pågår till 2019. Tillståndet innehåller dels allmänna bestämmelser om bland annat utsändningsteknik och teknisk kvalitet, dels villkor om vad sändningarna ska innehålla och hur programverksamheten ska bedrivas. Därutöver finns särskilda villkor om reklam, sponsring och produktplacering, samt regler om beredskaps- och säkerhetsfrågor.

Vilka äger public service?

SR, SVT och UR är aktiebolag som ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Ledamöterna utses av regeringen efter förslag av de politiska partierna. Förvaltningsstiftelsen har bildats genom riksdagsbeslut för att främja bolagens oberoende och har ingen roll i tilldelningen av medel till bolagen eller i beslut om bolagens organisation eller verksamhetsinriktning.

Hur finansieras public service?

Programverksamheten finansieras genom radio- och tv-avgiften som ska betalas av alla som innehar en tv-mottagare enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Genom årliga riksdagsbeslut bestäms att intäkter från avgiften görs tillgängliga för SR, SVT och UR med en viss årlig uppräkning.  Närmare villkor för hur medlen ska användas regleras i anslagsvillkor som beslutas årligen av regeringen. 

Vad gäller för reklam och sponsring?

Det råder reklamförbud för SR, SVT och UR, det vill säga bolagen får inte finansiera sin verksamhet med reklamintäkter. SVT och UR får inte heller sända program där produktplacering förekommer. Reklamförbudet omfattar inte reklam för egen programverksamhet eller för programverksamhet från de andra public service-företagen.

Under vissa förhållanden ges en möjlighet till intäkter via sponsring, utom för UR. SR och SVT får låta sponsra Eurovision Song Contest. För SVT gäller dessutom att sponsring får förekomma i sändningar i samband med högst 20 sportevenemang per år.   

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-01-10