Medie- och informationskunskap (MIK)

När allt mer av informationen blivit digital och det har öppnats möjligheter att både ta till sig och publicera digitalt innehåll har det blivit allt viktigare att utbilda befolkningen i medie- och informationskunnighet. Det finns oändligt många fler plattformar att både vara mediekonsument och medieskapare på.

I Sverige är medie- och informationskunnighet (MIK) uppdelat på flera olika aktörer som bibliotek, skola, organisationer, företag och myndigheter.  MIK-frågan finns inom flera politikområden och därmed på flera departement. Som tillsyns- och regleringsmyndighet inom mediepolitikens område är Myndigheten för press, radio och tv en av de myndigheter vars uppdrag även innefattar att bidra till en ökad mediekunnighet.

Varför är det så viktigt att vara mediekunnig?

Yttrandefriheten är ett fundament i en fungerande demokrati. Medierna fungerar som en förvaltare av yttrandefriheten genom att ge tillgång till information, granska makten och ge ett rum för debatt och dialog. Den snabba medieutvecklingen har lett till att vi fått nya konsumtionsmönster och därmed nya förutsättningar för alla medborgare att använda sin yttrandefrihet. Digitaliseringen ger nya möjligheter att uttrycka och ta del av åsikter. Det finns oändligt många fler plattformar att både vara mediekonsument och medieskapare på.

Detta gör MPRT på MIK-området

Vår roll hänger samman med MPRT:s verksamhetsområde och funktionen som reglerings- och tillsynsmyndighet. De insatser som MPRT utför hör till regleringen för medierna. 

Analyserar utvecklingen och sprider kunskap om den

Myndigheten följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet och sprider kunskap om den till allmänheten. Vi publicerar statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Myndigheten sprider också information om regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse.

Ger förutsättningar för fler att ta del av en mediemångfald

Det demokratiska samtalet stärks genom att en mångfald av åsikter och information sprids i medier som alla på lika villkor kan ta del av. Vi bidrar till detta genom att ställa krav på programföretag att öka tillgängligheten till program för personer med funktionsnedsättning. Vår hantering av presstöd och mediestöd ger vidare förutsättningar för fler att få tillgång till allmänna nyhetsmedier, likaså vår tillståndsgivning.

Informerar om avsändare och ansvarig utgivare

En viktig komponent för att kunna värdera ett innehåll och skilja på åsikt och fakta, är att veta vem som står bakom innehållet. MPRT tillhandahåller information om vilka som bedriver olika slags sändningsverksamheter och vilka som är ansvariga utgivare för det som publiceras på olika plattformar.

Samverkar nationellt

Samverkan med andra myndigheter och aktörer som agerar på MIK-spelplanen är nödvändig och gör sig gällande inte minst genom ändringsdirektivets krav på varje medlemsstat att främja och vidta åtgärder för utveckling av MIK. Myndigheten Statens medieråd har i uppdrag att i samråd med MPRT utveckla former för ett förstärkt samarbete mellan de olika instanser som i dag arbetar för att stärka MIK hos Sveriges befolkning.

Samverkar på europeisk nivå

Myndigheten medverkar aktivt i europeiska expertgrupper som diskuterar regelverk och andra aktuella frågor som berör MIK. MPRT deltar i ERGA:s arbete med att övervaka om åtagandena i den ovannämnda uppförandekoden genomförs på nationell nivå. MPRT deltar även i en permanent arbetsgrupp om MIK inom ramen för EPRA, ett europeiskt nätverk av tillsynsmyndigheter som bygger på utbyte av erfarenhet på tillämpningsområdet.

Utövar tillsyn och informerar om hur reglerna ska förstås

Genom att utöva tillsyn och sprida information om resultatet av den bidrar vi till ett ansvarstagande medielandskap och ökad källtillit hos medborgarna. 

Det är likaså angeläget att medborgare har en förståelse för vad det innebär att alla medier inte omfattas av krav som syftar till att skydda och upplysa medborgare. Den förståelsen stärker ytterligare möjligheten för den enskilde att kritiskt kunna värdera innehåll.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-03-21