Tillfälligt stöd för utgivning

Mediestödsnämnden kommer att fördela totalt 150 miljoner kronor till tryckta allmänna nyhetstidningar som kompensation för det bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Ansökningsperiod och beslut

Ansökan om stödet har stängt och medlen har fördelats till de sökande som uppfyllt kraven.

Vår avsikt är att medlen ska kunna delas ut till tidningarna så snart som möjligt. Vi ber därför alla sökande att besvara frågor och lämna eventuella kompletteringar skyndsamt. De tidningar som beviljas stöd kommer att få utbetalningen kort efter att mediestödsnämnden har fattat beslut. Mediestödsnämnden planeras fatta beslut om stödet i september.

Stöd kan lämnas för utgivning under perioden april – juni 2020.

Kriterier för att kunna få stöd

Stöd kan lämnas för utgivningen av tryckta allmänna nyhetstidningar som

 1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 40 procent av hela innehållet,
 2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av tidningens hela innehåll,
 3. är allmänt tillgängliga,
 4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
 5. har en ansvarig utgivare,
 6. följer god medieetisk sed,
 7. är riktade till en svensk målgrupp,
 8. ges ut minst 45 gånger per år,
 9. gavs ut under de 12 månader som närmast föregick den period som stöd lämnas för, och
 10. har en distribuerad upplaga som uppgår till minst 1 500 exemplar.

För tidningar som riktar sig mot de nationella minoriteterna enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns lättnader för vissa krav.

Det här kan du få stöd för

 • Du kan få stöd för sådana kostnader som är direkt förknippade med utgivningen under april – juni 2020.
 • Det går att få stöd för högst 75 procent av det bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.
 • Stödet kan uppgå till som högst 10 000 000 kronor per tidning.
 • Det aviserade stödet, 150 miljoner kronor, kommer att fördelas mellan de sökande utifrån respektive tidnings distribuerade upplaga.

Mer information om stödet

Regler för stödet går att läsa i förordning (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Du kan även läsa myndighetens anvisningar för stödet.