Ansök om driftsstöd 2022

Tidningsföretag kommer att kunna ansöka om driftsstöd för 2021 från den 15 september – 15 oktober 2020. Ansökan för nystartade tidningar kan skickas in när som helst under året.

Nästa ansökningsperiod

Det går att ansöka om driftsstöd för 2023 under perioden 15 september - 15 oktober 2022.

Så ansöker du om driftsstöd

Ansökan om driftsstöd sker via myndighetens e-tjänst. I e-tjänsten ska ni besvara frågor om tidningen och tidningsutgivningen. Ni ska även skicka in några obligatoriska bilagor. Dessa är

  • registreringsbevis (max 3 månader gammal) ev. annan handling som visar vem som tecknar firman,
  • aktuellt utgivningsbevis och en
  • kostnadsredovisning. En länk till kostnadsblanketten hittar du under artikeln

Så kompletterar du ansökan

Ni behöver även skicka med ett presstödsintyg och tidningsexemplar i er ansökan. Detta kan kompletteras i efterhand och gäller det en webbtidning räcker det att skicka med inloggningsuppgifter i ansökan. Läs mer om komplettering av ansökan här nedan.

Om du behöver komplettera en ansökan efter att den har lämnats in kan du göra det genom att skicka e-post till registrator@mprt.se. Ange det diarienumret/kvittonumret som du får när du skickat in ansökan i e-tjänsten.

Inloggningsuppgifter eller tidningsexemplar

När du ansöker om stöd ska du ge myndigheten tillgång till tidningen. Det gör du genom att antingen skicka inloggningsuppgifter eller fyra tidningsexemplar från innevarande år.

Tidningsutgåvor postar du till

Myndigheten för press, radio och tv Kabyssgatan 4D 120 30 Stockholm

Märk försändelsen med ansökans diarienummer/kvittonummer.

Presstödsintyg

Senast den 15 november 2021 behöver du skicka in ett presstödsintyg från Media Audit vid Kantar Sifo. Det gäller inte om utgivningen bedöms under hela kalenderåret. Om Media Audit vid Kantar Sifo även har utfört en mätning av eget och gemensamt innehåll ska även denna skickas in. Intygen skickar du till registrator@mprt.se. Märk e-posten med diarienumret/kvittonumret.

Helårsmätning

Ett presstödsintyg som grundar sig på tolv månader (helårsmätning) ska skickas in till myndigheten senast den 28 januari 2021, via e-post till registrator@mprt.se.

Tre situationer kan föranleda en helårsmätning. Här kan ni läsa om de olika situationerna.

Ni kan själva ansöka om helårsmätning. Ansökan om driftsstöd för tidningsföretag som har ansökt om helårsmätning behandlas först på mediestödsnämndens sammanträde i februari 2022. Det innebär att driftsstöd, i det fall ansökan beviljas, betalas ut retroaktivt för januari och februari 2022.

Sista dag att ansöka om helårsmätning är den 29 oktober 2021. Det finns inget ansökningsformulär för en ansökan om helårsmätning, utan det görs via e-post till registrator@mprt.se.

Lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månader understiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer erbjudas helårsmätning av mediestödsnämnden. Erbjudandet lämnas i samband med mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd som fattas i december 2021. Det är upp till tidningsföretaget att avgöra om man vill genomföra helårsmätningen eller inte. Sista datum för att besvara erbjudandet kommer framgå av mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd.

Ansökan om driftsstöd för tidningar som helårsmätts kommer behandlas av mediestödsnämnden på nytt på sammanträde i februari 2022. Om upplagan efter genomförd helårsmätning når en högre upplagegräns utgår tillägg för januari och februari 2021 retroaktivt.

För lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månare överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer mediestödsnämnden begära helårsmätning. Det görs i samband med att mediestödsnämnden fattar beslut om preliminärt driftsstöd i december 2021. Till dess helårsmätningen är genomförd och redovisad kommer driftsstöd betalas ut utifrån upplagegränsen under den som upplagan överstiger. Om upplagan efter genomförd helårsmätning fortfarande överstiger nämnda gräns utgår tillägg för januari och februari 2022 retroaktivt.

Notera att om upplagan överstiger presstödsförordningens lägsta upplagegränsen (1 500) med max 150 exemplar efter en mätning om nio månader kommer inget driftsstöd betalas ut förrän mediestödsnämnden behandlar ansökan efter genomförd helårsmätning. Om tidningsföretaget beviljas driftsstöd efter genomförd helårsmätning utgår stöd för januari och februari 2022 retroaktivt.

Ansökningsåret 2021 i korthet

Avsikten är att mediestödsnämnden ska behandla ansökningar om driftsstöd för 2022 planeras vid ett sammanträde den 8 december 2021. Beslut för tidningar som mäts på helår kommer att fattas i februari 2022.

Översikt - viktiga datum för ansökningsåret

Datum Händelse
15 oktober 2021 Sista dag för att lämna ansökan om driftsstöd 2022.
29 oktober 2021 Sista dag för att ansöka om att förhållanden avseende upplaga m.m. ska grunda sig på tolv månader.
15 november 2021 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från Media Audit vid Kantar Sifo för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under nio månader och i förekommande fall innehålls­mätning.
8 december 2020 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2022.
28 Januari 2022 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från Media Audit vid Kantar Sifo för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under tolv månader.
Februari 2022 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2021 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under tolv månader.
30 april 2022 Sista dag för att lämna redovisning av rörelsekostnader för utgivning av den stödberättigade tidningen, vilka kostnader stödet har täckt för 2021 samt revisorsrapport samt eventuella läsarintäkter från digital publicering.
September 2022 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om slutliga driftsstöd för 2022.

Vi kommer att lägga ut mer information och underlag om hur ni redovisar driftsstöd.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Kabyssgatan 4D 120 30 Stockholm