Ansök om driftsstöd 2021

Tidningsföretag kommer att kunna ansöka om driftsstöd för 2021 från den 15 september – 15 oktober 2020. Ansökan för nystartade tidningar kan skickas in när som helst under året.

Aktuell ansökningsperiod

Driftsstöd för 2021 kan sökas mellan den 15 september – 15 oktober.

Så ansöker du om driftsstöd

Ni ansöker om driftsstöd via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Ansökan består av åtta delar.

  1. I första delen lämnas uppgifter om sökanden.
  2. I andra delen lämnas uppgifter om tidningen.
  3. I tredje delen lämnas uppgifter om tidningsutgivningen.
  4. I den fjärde delen kan särskilda uppgifter lämnas, till exempel om ansökan avser en ny tidning eller begränsat driftsstöd.
  5. I den femte delen bifogas de handlingar som ansökan ska innehålla, dvs. handling som visar vem som tecknar firman, registreringsbevis, utgivningsbevis och kostnadsblankett. Dessa handlingar ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningstillfället. Länkar till konstnadsblanketterna hittar du under artikeln. 
  6. I den sjätte delen lämnas en försäkran, bland annat om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att tidningen består av minst 55 procent eget innehåll.
  7. I den sjunde delen ska lämnade uppgifter förhandsgranskas, innan ansökan skickas in.
  8. I den åttonde delen skickas ansökan in.

Komplettering till ansökan

Ni behöver även skicka med ett presstödsintyg och tidningsexemplar i er ansökan. Detta kan kompletteras i efterhand och gäller det en webbtidning räcker det att skicka med inloggningsuppgifter i ansökan. Läs mer om komplettering av ansökan här nedan.

Komplettering av en ansökan efter att den är inlämnad sker enklast via e-post till registrator@mprt.se. Tänk på att ange diarienumret för er ansökan i kontakten med myndigheten. Diarienumret får ni automatiskt när ni skickat in ansökan i e-tjänsten.

Tidningsexemplar
I samband med ansökan ska ni skicka in fyra tidningsexemplar, ett från varje kvartal för innevarande år. Det går bra att skicka in fysiska såväl som digitala exemplar eller inloggningsuppgifter till tidningen. Fysiska tidningar skickas per post till myndigheten (märkta med ärendets diarienummer). Digitala tidningar skickas via e-post, märkt med diarienumret, till registrator@mprt.se, eller laddas upp som bilagor till ansökan.

Presstödsintyg
Ansökan ska kompletteras med presstödsintyg från Kantar Media Audit senast den 15 november 2019, om upplaga m.m. mäts januari-september. Om Kantar Media Audit har utfört en mätning av eget och gemensamt innehåll ska även denna skickas in. Ni skickar in intygen via e-post, märkt med diarienumret, till registrator@mprt.se.

Helårsmätning

Ett presstödsintyg som grundar sig på tolv månader (helårsmätning) ska skickas in till myndigheten senast den 31 januari 2020, via e-post till registrator@mprt.se.

Tre situationer kan föranleda en helårsmätning. Här kan ni läsa om de olika situationerna.

Ett tidningsföretag kan ansöka om helårsmätning hos Myndigheten för press, radio och tv.

Ansökan om driftsstöd för tidningsföretag som har ansökt om helårsmätning behandlas först på mediestödsnämndens sammanträde i februari 2020. Det innebär att driftsstöd, i det fall ansökan beviljas, betalas ut retroaktivt för januari och februari 2020.

Sista dag att ansöka om helårsmätning är den 31 oktober 2019. Det finns inget ansökningsformulär för ansökan om helårsmätning, utan ansökan görs via e-post till registrator@mprt.se.

Lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månader understiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer erbjudas helårsmätning av mediestödsnämnden. Erbjudandet lämnas i samband med mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd som fattas i december 2019. Det är upp till tidningsföretaget att avgöra om man vill genomföra helårsmätningen eller inte. Sista datum för att besvara erbjudandet kommer framgå av mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd.

Ansökan om driftsstöd för tidningar som helårsmätts kommer behandlas av mediestödsnämnden på nytt på sammanträde i februari 2020. Om upplagan efter genomförd helårsmätning når en högre upplagegräns utgår tillägg för januari och februari 2020 retroaktivt.

För lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månare överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer mediestödsnämnden begära helårsmätning. Det görs i samband med att mediestödsnämnden fattar beslut om preliminärt driftsstöd i december 2019. Till dess helårsmätningen är genomförd och redovisad kommer driftsstöd betalas ut utifrån upplagegränsen under den som upplagan överstiger. Om upplagan efter genomförd helårsmätning fortfarande överstiger nämnda gräns utgår tillägg för januari och februari 2020 retroaktivt.

Notera att om upplagan överstiger presstödsförordningens lägsta upplagegränsen (1 500) med max 150 exemplar efter en mätning om nio månader kommer inget driftsstöd betalas ut förrän mediestödsnämnden behandlar ansökan efter genomförd helårsmätning. Om tidningsföretaget beviljas driftsstöd efter genomförd helårsmätning utgår stöd för januari och februari 2020 retroaktivt.

Nu kan tidningar med driftsstöd ansöka om direkt utbetalning

Tidningar som beviljats driftsstöd för 2020 kan nu ansöka om att den del av stödet som ännu inte betalas ut ska betalas ut i förskott.

Normalt sett betalas driftsstödet ut med en tolftedel varje månad. Som en del av regeringens krisåtgärder till följd av coronakrisen har en ändring gjorts av presstödsförordningen som möjliggör att driftsstödet för perioden juni-december 2020 ska kunna betalas ut i förskott. Ändringen trädde i kraft den 18 maj.

För att få driftsstödet utbetalt i förskott ska tidningarna lämna in en ansökan till myndigheten. Därefter fattar myndigheten beslut om stöd kan utbetalas i förskott.

Ansökan görs på blankett och skickas till elin.loow@mprt.se

Ansökningsåret 2021 i korthet

Beslut om preliminärt driftsstöd för 2021 planeras fattas på mediestödsnämndens sammanträde den 7 december 2020. Beslut för tidningar som mäts på helår kommer att fattas i februari 2021. Beslutet om slutligt driftsstöd fattas efter sommaren 2021.

Översikt - viktiga datum för ansökningsåret

Datum Händelse
15 oktober 2020 Sista dag för att lämna ansökan om driftsstöd 2021.
31 oktober 2020 Sista dag för att ansöka om att förhållanden avseende upplaga m.m. ska grunda sig på tolv månader.
15 november 2020 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från Media Audit vid Kantar Sifo för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under nio månader och i förekommande fall innehålls­mätning.
7 december 2020 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2021.
Januari 2021 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från Media Audit vid Kantar Sifo för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under tolv månader.
Februari 2021 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2021 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under tolv månader.
30 april 2021 Sista dag för att lämna redovisning av rörelsekostnader för utgivning av den stödberättigade tidningen, vilka kostnader stödet har täckt för 2020 samt revisorsrapport samt eventuella läsarintäkter från digital publicering.
September 2021 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om slutliga driftsstöd för 2021.

De exakta datumen för 2021 är inte fastslagna ännu. Tabellen kommer uppdateras allteftersom datumen bestäms.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00