Uppföljningar och utredningar av tillgänglighet

Här presenterar vi bland annat sammanställningar av myndighetens tillgänglighetsuppföljningar tillsammans med utredningar som gjorts om tillgängligheten i tv-sändningar. 

Myndigheten kommer att fatta ett nytt beslut om krav på tillgänglighet under år 2021. Inför beslutsfattandet avser myndigheten att göra en mer omfattande översyn av hur framtida krav på tillgänglighet ska utformas, när ändringen i radio- och tv-lagen är genomförd rörande att även beställ-tv genom tråd ska omfattas. I en sådan översyn ska även utvecklingen av olika typer av tillgänglighetstjänster undersökas. Som ett led i arbetet kommer en rapport att tas fram och publiceras här på vår webbplats.

Myndighetens uppföljning

Myndigheten följer årligen upp hur kanaler som omfattas av myndighetens tillgänglighetskrav uppfyller dessa. Resultatet publicerar vi här på vår webb. Vid myndighetens senaste uppföljningar har vissa av de kanaler som inte uppfyllt kraven förelagts vid vite.

Granskningsnämndens uppföljning

Granskningsnämnden för radio och tv beslutar årligen om SVT och UR har uppfyllt de tillgänglighetskrav som regeringen har bestämt. Nedan är nämndens senaste beslut.

Relaterade dokument

Här hittar du granskningsnämndens beslut för public service-företagen.

Beslutsmodeller inför nya krav

Inför beslut om nya krav på tillgänglighet till tv-sändningar för perioderna 2016-2020 respektive 2020-2023 så tog myndigheten fram en rapport med en beslutsmodell. Beslutsmodellen togs fram med utgångspunkt dels i den effekt som kravställandet så långt hade gett och de synpunkter som olika intressenter fört fram, dels utifrån en rad överväganden som vi gjorde om vilka som bör omfattas av krav och hur skyldigheterna närmare borde utformas.

Utredning uppläst text 2017

Myndigheten gjorde under våren 2017 en prövning av om det fanns förutsättningar för att öka kravet på uppläst text för TV4 AB:s kanaler som omfattas av särskilda skyldigheter. Vi anlitade konsultföretaget Funka för att ta fram ett underlag inför det beslutet. Underlaget skulle bland annat innehålla en sammanfattande analys av TV4 AB:s tekniska och finansiella förutsättningar att tillhandahålla en automatiserad lösning som medger att betydligt fler tv-sändningar med översättningstext kan tillgängliggöras. 

Myndigheten fann inte skäl att öka kravet på uppläst text.

 

Regeringsuppdrag 2013

År 2013 redovisade myndigheten på uppdrag av regeringen en kartläggning av vilka tekniska lösningar som fanns för att tillgängliggöra televisionstjänster för personer med funktionsnedsättning, vilka förutsättningar olika lösningar hade att nå användarna och hur användbara de var för användarna. Rapporten innehåller också en kartläggning av hur samarbetet mellan tjänsteleverantörer och leverantörer av utrustning såg ut.

Så redovisar ni tillgänglighetsarbetet

Alla programföretag ska redovisa sitt tillgänglighetsarbete till myndigheten årligen. Senast den 31 augusti varje år vill vi ha er redovisning.

För dig som konsument

Här hittar du information om vad du som konsument kan förvänta dig när det gäller tillgängligheten till innehåll i radio och tv.