Förhandsprövning

De tre public service-företagen ska anmäla vissa nya tjänster och väsentliga ändringar av dessa tjänster till myndigheten för godkännande. Myndigheten inleder då en förhandsprövning av tjänsten från det berörda public service-företaget. Vi får också inleda en förhandsprövning när någon annan än public service-företagen anmäler en tjänst.

De tjänster som ska anmälas är nya tjänster av större betydelse inom public service-företagens kompletterande verksamhet och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet.

Vad innebär förhandsprövning?

När vi får in en anmälan har vi ett öppet remissförfarande på minst tre veckor för att få in synpunkter på den anmälda tjänsten.

Vid förhandsprövningen ska vi bedöma om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att public service-företaget uppfyller sitt uppdrag och vilken marknadspåverkan tjänsten har. Vi bedömer tjänstens marknadspåverkan efter att vi har inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen.

Myndigheten ska besluta om en tjänst ska godkännas senast tre månader efter att en anmälan kommit in till myndigheten från det public service-företag som tillhandahåller tjänsten eller myndigheten har inlett en förhandsprövning efter anmälan från någon annan.

Vad kan inte anmälas?

Förhandsprövning innebär inte att man anmäler innehållet i radio- och tv-sändningar. Innehållet i radio- och tv-sändningar prövas av granskningsnämnden i en annan process. Förhandsprövningen innebär inte heller att man kan anmäla tjänster som rör public service-företagens kärnverksamhet.

 

Vid frågor, kontakta oss via e-post,
registrator@mprt.se