Förhandsprövning

De tre public service-företagen ska anmäla vissa nya tjänster och väsentliga ändringar av dessa tjänster till regeringen för godkännande. En sådan anmälan ska även skickas till Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten inleder då en förhandsprövning av tjänsten från det berörda public service-företaget. Vi får också inleda en förhandsprövning när någon annan än public service-företagen anmäler en tjänst.

De tjänster som ska anmälas är nya tjänster av större betydelse inom public service-företagens kompletterande verksamhet och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet.

Vad en anmälan från ett public service-företag ska innehålla framgår av villkoren till de nya tillstånden för public service-företagen.

Anmälan behöver inte göras om verksamheten pågår i högst 12 månader,

  • om tjänsten är begränsad geografiskt eller i fråga om publik, eller
  • om avsikten med tjänsten är att få erfarenheter av och kunskap om en ny teknik eller innovativ tjänst.

Vad innebär förhandsprövning?

När vi får in en anmälan från ett public service-företag har vi ett öppet remissförfarande på minst tre veckor för att få in synpunkter på den anmälda tjänsten. Ett sådant öppet remissförfarande görs genom att vi publicerar informationen på vår webbplats.

Vid förhandsprövningen ska vi bedöma om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att public service-företaget uppfyller sitt uppdrag och vilken marknadspåverkan tjänsten har. Vi bedömer tjänstens marknadspåverkan efter att vi har inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen.

De båda bedömningarna vägs sedan samman till ett yttrande om tjänsten bör godkännas. Yttrandet lämnas till regeringen tillsammans med synpunkter från det öppna remissförfarandet senast tre månader efter att anmälan kommit in till oss. Regeringen fattar sedan beslut om tjänsten ska godkännas. Om tjänsten inte godkänns ska den upphöra.

Vad kan inte anmälas?

Förhandsprövning innebär inte att man anmäler innehållet i radio- och tv-sändningar. Innehållet i radio- och tv-sändningar prövas av granskningsnämnden i en annan process. Förhandsprövningen innebär inte heller att man kan anmäla tjänster som rör public service-företagens kärnverksamhet. 

Bakgrund

Regeringen har utfärdat en förordning om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2020 och ersatte ett regeringsbeslut från 2010 då myndigheten fick i uppdrag att under vissa förutsättningar göra förhandsprövningar av nya tjänster.

Det var under 2009 som Europeiska kommissionen meddelade att inom ramen för tillämpningen av reglerna om statligt stöd till radio och tv i allmänhetens tjänst ska väsentliga nya tjänster förhandsprövas.

Vid frågor, kontakta oss via e-post,
registrator@mprt.se