Internationella frågor

Vi samverkar med flera mediemyndigheter, inte bara i Sverige, utan även i Norden och Europa. Arbetet med internationella frågor drivs både genom direkta samarbeten eller via olika nätverk. Syftet är att skapa plattformar för att diskutera och dela kunskaper i olika aktuella mediefrågor.

Frågor som diskuteras är bland andra mediemångfald, medie- och informationskunnighet, reklamregler, skydd av barn, myndigheternas oberoende, reglering av nya tjänster, tillsyn av regelverk och registrering av medietjänster.

Aktuella frågor inom EU

Erga - tre subgrupper 2020

Under 2020 deltar MPRT i tre olika arbetsgrupper, dessutom sitter MPRT:s generaldirektör i Ergas styrelse. Erga har beslutat om gemensamt ett arbetsprogram som gäller år 2020 för de tre olika arbetsgrupperna. 

Subgruppen arbetar med tillämpningen av AV-direktivet och har tre fokusområden:

  • Fokusområde 1: Arbeta fram MoU:s (Memorandal of understandings), ett samförståndsavtal med konkret vägledning av hur gränsöverskridande ärenden kan hanteras, dvs. att där det finns luckor i AV-direktivet ska samarbetsformer hittas. Bl.a. fokusområdet videodelningsplattformar och sändarlandsprincipen.
    Fokusområde 2: Ett uppdrag från kommissionen om att skriva en rapport om Ergas syn på Europas framtida reglering av innehåll online. Kommissionen skapar en ny lagstiftning (Digital Service Act- DSA paketet) som reglerar handel online, där onlineplattformar ska ta ansvar för konsumenternas grundläggande rättigheter över gränserna samt innehållsreglering.
    Fokusområde 3: Spanien ska anordna en workshop om utmaningarna för vloggare som ska sammanställas i en rapport.

Subgroup 2, arbetar med frågor om desinformation.

Hösten 2018 gjorde kommissionen en överenskommelse med de stora sociala medieplattformarna Facebook, Twitter och Google om en uppförandekod. Subgroup 2 har på uppdrag av kommissionen granskat att medieplattformarna genomfört de åtaganden de utlovat i koden.

Våren 2019, fokuserades arbetet på politisk annonsering inför EU-parlamentsvalet. Under hösten 2019 fortsatte arbetet med att granska hur de sociala medieplattformarna lever upp till andra krav i uppförandekoden. Fokus var hur plattformarna samarbetat med forskarvärlden och vilka insatser de gör för att öka mediekunnigheten i respektive EU-land. Slutsatserna från arbetet finns i rapporten:

Rapport - ERGA Report on disinformation

Under våren 2020 fortsätter arbetsgruppen med två olika spår. Det ena spåret (Monitoring of Code/Assessment of additional actions) ska fortsätta granskningen av uppförandekoden och det andra spåret (Notion of disinformation) ska ta fram en definition av begreppet desinformation .

Under coronakrisen, har arbetsgruppen även fått i uppdrag att rapportera in insatser som varje medlemsland gjort för att motverka desinformation.

Dokument - The systemic importance of the media in times of crisis

Subgrupp 3, Media Plurality and Findability arbetar med utgångspunkten att det är viktigt för EU-medlemsstaterna att genomföra åtgärder för att skydda synligheten för innehåll av allmänt intresse.

Den tekniska utvecklingen har inneburit nya distributionskanaler, mer innehåll och nya sätt att sprida audiovisuellt innehåll. Det har skapat ett behov att diskutera om det behövs regler för att säkerställa att innehåll av allmänt intresse kan hittas i ett allt högre mediebrus.

Fokus för Subgrupp 3:s arbete är två artiklar i AV-direktivet:

  • Artikel 7a: Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att säkerställa att audiovisuella medietjänster av allmänt intresse framhävs på lämpligt sätt. (Frivillig)
    Artikel 13: Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av audiovisuella medietjänster på begäran av deras jurisdiktion säkerställer att europeiska produktioner utgör minst 30% av deras kataloger och att dessa produktioner framhävs. (Tvingande)
Medieutveckling och statistik

Läs mer om utvecklingen av medier och vår konsumtion.

Medie- och informationskunnighet

Läs mer om vad MIK är och hur vårt arbete bidrar till en ökad kunnighet.