Utreda tidningsdistributionen i landet

Mprt har nu överlämnat rapporten "Distribution av nyhetstidningar i hela landet" till Kulturdepartementet. Regeringsuppdraget har föranletts av att Postnord påbörjat en utveckling mot att dela ut post varannan dag. Du kan läsa sammanfattningen och ta del av hela rapporten här nedan.

Sammanfattning av rapporten

Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågor om tidningsdistribution. Enligt uppdraget ska myndigheten analysera och lämna förslag på hur det statliga distributionsstödet kan utvecklas för att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar som distribueras till läsares adress. Utvidgningen ska finansieras inom ramen för nuvarande anslag.

I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att säkerställa fortsatt utdelning av tidningar varje dag vid en situation med varannandagsutdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten i hela landet. Norge har liknande förutsättningar på medieområdet och där har staten upphandlat utdelning av tidningar i områden utan morgondistribution.

Distributionsstödet och tidningsdistributionen har utretts tidigare, senast i en kartläggning av Myndigheten för press, radio och tv 2020. Kartläggningen fann att utmaningar på distributionsområdet drivs på av upplageutvecklingen med ökade kostnader och svårigheter att upprätthålla distribution i glest befolkade områden. Samdistributionen har en god täckning i landet och levererar 95 procent av dagstidningsexemplaren i landet.

Postutdelning varannan dag

Postnord har påbörjat en övergång till utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten varannan dag vilket försvårar möjligheterna att dela ut tidningar i dessa områden ytterligare. Samtidigt som de flesta dagstidningar erbjuder digitala abonnemang så ersätter abonnenter i de berörda områdena inte sina abonnemang med digitala alternativ i tillräcklig utsträckning. Det beror bland annat på geografiska och demografiska faktorer då läsare på landsbygden inte i alla fall har en god bredbandstäckning och då många av dessa läsare är äldre som inte har samma vana av att ta del av nyheter och information digitalt.

Myndigheten föreslår ett nytt stöd

Myndigheten konstaterar att det finns en rad utmaningar för tidningsbranschen som befinner sig i en omställningstid då tidningen behöver finnas på flera plattformar. Helt digital utgivning är ännu inte ett alternativ till distribution av fysiska tidningsexemplar i alla delar av landet. Myndigheten föreslår därför att ett särskilt stöd för viss tidningsdistribution införs under en omställningsperiod om fem år. Stödet ska lämnas för distributionen av tryckta abonnerade nyhetstidningar i områden där samdistribution inte erbjöds under år 2020. Stödet ska baseras på storleken på den upplaga av tidningen som berörs av varannandagsutdelningen och ska utgå från storleken på upplagan 2020. Myndigheten föreslår att stöd ska kunna användas för kostnader för distribution i dessa områden och för omställning från utdelning med post. Förslaget är vidare att stöd ska lämnas med 14,50 kronor per exemplar under tiden som Postnord inför den nya utdelningsmodellen i landet och därefter trappas ned under de två sista åren. Det sammanfaller även väl i tid med de långsiktiga förslag som den statliga Postfinansieringsutredningen ska lämna 2023.

Fler typer av tryckta nyhetstidningar ska kunna söka distributionsstöd

Myndigheten föreslår även att distributionsstödet enligt presstödsförordningen (1990:524) justeras så att det även kan lämnas till fler kategorier tryckta nyhetstidningar. Myndigheten lämnar förslag på det här området eftersom det framgår av uppdragsbeskrivningen att myndigheten ska göra det. Myndigheten bedömer dock intresset för andra typer av nyhetstidningar att ingå i samdistributionen som svagt eftersom det kommer att innebära högre distributionskostnader för de tidningar som berörs – och de ökade kostnaderna kompenseras inte fullt ut av stödet.

Bakgrund

Syftet med distributionsstödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Dagstidningar som ingår i samdistributionen kan få distributionsstöd. Tidningarna som ingår i samdistributionen omfattas av en princip om ett likapris.

Stödet utgår per distribuerat exemplar med en fallande skala för tidningar med stora upplagor. De flesta av landets dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av distributionsstödet.

Diagram i en rapport.
Aktuella regeringsuppdrag

Läs mer om de aktuella uppdrag vi arbetar med just nu.

VĂ¥ra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet. Läs och ladda ner här.