Våra nämnder

Inom vår myndighet finns två självständiga beslutandeorgan - granskningsnämnden för radio och tv samt mediestödsnämnden. Nämnderna består av ledamöter från olika delar av mediebranschen och akademin och de tillsätts av regeringen.

MPRT fungerar som ett kansli åt nämnderna, det vill säga att det är vi som tar emot och handlägger alla ansökningar och anmälningar. Själva besluten fattas sedan av nämnderna som sammanträder regelbundet under året - antingen i våra lokaler eller via digitala möten. Läs mer om granskningsnämnden och mediestödsnämnden på deras egna sidor.

Läs om Granskningsnämnden

Granskningsnämnden prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i sändningstillstånden och radio- och tv-lagen.

Läs om Mediestödsnämnden

Mediestödsnämnden beslutar och fördelar press- och mediestödet som är statens ekonomiska stöd till nyhetsmedier.