Om verksamheten

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier.

Vårt uppdrag

Vi arbetar med frågor som rör radio, tv och tidningar. Vår kärnverksamhet består av fyra delar:

 • Tillståndsgivning och registrering av sändningar i radio och tv
 • Granskning av medier att de följer lagar och regler
 • Fördelning av ekonomiskt stöd till nyhetsmedier
 • Bevakning och analys av medieutvecklingen

Utöver den löpande verksamheten så gör vi årligen ett antal utredningsuppdrag från regeringen. Vi tillhör Kulturdepartementets ansvarsområde.

Vår vision

"Vi har ett öppet, innehållsrikt och ansvarsfullt medielandskap"

Med ÖPPET menar vi ett medielandskap som präglas av många och konkurrerande aktörer samt tillgänglighet. Vi bidrar till detta genom vår tillstånds- och presstödsgivning samt genom beslut om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med INNEHÅLLSRIKT menar vi ett medielandskap som innehåller ett brett utbud som tillgodoser olika intressen och smaker. Vi bidrar till detta genom vår tillstånds- och press- och mediestödsgivning samt genom att sprida kunskap om utvecklingen inom medieområdet.

Med ANSVARSFULLT menar vi ett medielandskap där aktörerna tar eget ansvar för att följa gällande regler för innehåll och andra villkor. Vi bidrar till detta genom att öka kännedomen om och respekten för reglerna genom vår tillsyn och information till aktörerna

Tillståndsansökningar

 • Marksänd tv
 • Analog/digital kommersiell radio
 • Närradio
 • Tillfälliga sändningar i radio/tv

Registreringar

 • Ip- och Kabel-tv
 • Satellit-tv
 • Beställ-tv
 • Webb-tv/webb-radio
 • Databaser/webbplatser

Stöd till nyhetsmedier

 • Distributionsstöd
 • Driftsstöd
 • Redaktionsstöd
 • Stöd för lokal journalistik
 • Innovations- och utvecklingsstöd
 • Distributionsstöd för varannadagsutdelning

Övrigt

 • Utgivningsbevis för webbplatser/appar

Organisation

Vi är en relativt liten myndighet med drygt 40 anställda fördelade på fyra enheter - Ansökan, Tillsyn, Administration samt Kommunikation och omvärld. Därtill finns två nämnder, granskningsnämnden (GRN) och mediestödsnämnden (MSN) samt ett insynsråd. De två nämnderna är självständiga beslutande organ inom myndigheten. Ledamöterna utses av regeringen och de sammanträder regelbundet på myndigheten.

Organisationsschema för MPRT. Organisationen leds av en Generaldirektör. Myndigheten består av tre enheter - ansökan, tillsyn och administration. Inom organisationen finns också två nämnder - granskningsnämnden för radio och tv samt mediestödsnämnden. Organisationen förklaras närmre i artikelns text.

Organisationsschema för MPRT.

Enheten för ansökan

Enheten för ansökan hanterar frågor och ärenden som rör tillståndsgivning för radio och tv, stöd till medier och utgivningsbevis för webbplatser.

Enheten för tillsyn

Enheten för tillsyn hanterar frågor och ärenden som rör vår tillsyn över radio- och tv-företagen. Enheten handlägger också anmälningar från allmänheten som ska beslutas av granskningsnämnden.

Enheten för administration

Enheten hanterar verksamhetsövergripande frågor som registratur, personal och ekonomi.

Enheten för kommunikation och omvärld

Enheten ansvarar för vår presstjänst, interna och externa kommunikation samt omvärldsbevakning och analys av medieutvecklingen.

Insynsrådet

Till myndigheten finns även ett insynråd knutet, vars uppgift är att ha insyn i verksamheten och ge myndighetens chefer råd. Insynsrådet fattar inga beslut utan ska endast tillföra kunskap och erfarenhet. Ledamöterna utses av regeringen och är förordnade i tre år i taget. Rådet träffas två till fyra gånger per år och ordförande för rådet är myndighetens generaldirektör.

Ledamöter:

 • Lars Lindberg
 • Ingela Wadbring
 • Björn Appelgren

Miljö och hållbarhet

Myndigheten arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor och är sedan 2022 miljöcertifierad enligt standarden ISO-14001. Vår hållbarhetspolicy som är fastställd av myndighetens generaldirektör hittar du under Relaterade dokument och länkar.

 

Våra nämnder

Granskningsnämnden för radio och tv samt mediestödsnämnden är våra två beslutande organ.

Diagram i en rapport.
Aktuella regeringsuppdrag

Läs mer om de aktuella uppdrag vi arbetar med just nu.

Fem händer håller varsin pusselbit
Våra nätverk

Mycket av det arbete gör vi i samverkan och i nätverk inom Sverige, i Norden och EU.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.