Hantering av personuppgifter vid anmälan av innehåll i program

Uppgifterna som du lämnar i samband med din anmälan registreras hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). MPRT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar uppgifter om namn och adress (e-postadress). Eventuella andra personuppgifter som du lämnar i anmälan kommer också att behandlas.

Om anmälan leder till en prövning inhämtar MPRT en kopia från det berörda programföretaget av det eller de program som är föremål för prövning.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din anmälan.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du gör din anmälan är att behandlingen är nödvändig för att utföra MPRT:s uppgift att utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i MPRT:s ärendehanteringssystem. De är tillgängliga för myndighetens personal och för ledamöterna i det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv. Uppgifterna i ärendet delges även det programföretag som anmälan avser. Det sker eftersom det är programföretagen som är föremål för MPRT:s tillsyn.

Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem är sökbara via myndighetens webbplats. Dina personuppgifter är dock inte tillgängliga via webbplatsen.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas MPRT av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på din anmälan eller övriga handlingar i ärendet är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet och känsliga uppgifter

Om du har skyddad identitet ska du informera MPRT om detta. Du bör även vara aktsam med vilken information du delar i din anmälan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella anmälan.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras i myndighetens ärendehanteringssystem. När din anmälan har behandlats färdigt får du, och det aktuella programföretaget, ett beslut. Dina personuppgifter arkiveras därefter tillsammans med övriga uppgifter i ärendet. Som myndighet har vi en skyldighet att spara uppgifterna i arkivet. Detta är nödvändigt för att offentlighetsprincipen fullt ut ska kunna fylla sin funktion.

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att få information om vilka uppgifter MPRT har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig och du har möjlighet att inkomma med komplettering. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera.

Om du vill dra tillbaka din anmälan kommer vi att upphöra att behandla den. De inkomna uppgifterna kommer dock att ligga kvar i vårt ärendehanteringssystem i enlighet med offentlighetsprincipen och arkivregler (se ovan).

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Märk brevhuvudet eller ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Myndigheten för press, radio och tv

E-post: registrator@mprt.se

Postadress: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55
Telefon: 08-580 070 00

Organisationsnummer: 202100-6347

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-12-11