MPRT föreslås bli behörig myndighet med tillsynsansvar under DSA

DSA-utredningen har nu överlämnat sitt delbetänkande med förslag på vilka myndigheter som ska utses till behöriga myndigheter och vilken myndighet som ska bli digital samordnare enligt DSA-förordningen. I delbetänkandet föreslås utökade och delvis nya arbetsuppgifter för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

MPRT utnämns att bli en av tre behöriga myndigheter i Sverige. I delbetänkandet föreslås det att myndigheten bör ansvara för tillsyn och efterlevnadskontroll avseende bestämmelser som rör i synnerhet yttrandefrihet, mediers mångfald och andra grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Det föreslås även att myndigheten ska bedriva tillsyn avseende annonser utan kommersiellt syfte, annonser med kommersiellt syfte som riktar sig mot andra än konsumenter, mörka mönster som påverkar andra än konsumenter, rekommendationssystem som inte påverkar konsumenter och vissa frågor rörande minderåriga. Utredningens bedömning är att MPRT initialt behöver ett ökat anslag på 5 miljoner för att genomföra uppdraget.

Även Konsumentverket föreslås bli behörig myndighet och PTS utses till digital samordnare och behörig myndighet.

Bakgrund

Den 2 juni 2022 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på åtgärder med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG (rättsakten om digitala tjänster, DSA). Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 9 juni 2023.