Allt svårare att planera för tilldelning av mediestöd

MPRT har fått drygt en miljard kronor att fördela i stöd till nyhetsmedier i år. I år är det ovanligt svårt att i förväg bedöma hur mycket som kan delas ut till de olika stöden och MPRT ser redan nu att pengarna till mediestöden inte kommer att räcka till.

MPRT hanterar sex olika ekonomiska stöd fördelade på två stödformer – presstöd och mediestöd. Presstödet är ett rättighetsstöd, det vill säga att om tidningen uppfyller alla kriterier får den alltid stöd, medan mediestödet delas ut i mån av medel.

De olika mediestöden

Rättighetsstöd:

  • Driftsstöd
  • Distributionsstöd
  • Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Mediestöd i mån av medel:

  • Stöd för lokal journalistik
  • Redaktionsstöd
  • Innovations- och utvecklingsstöd

Under 2022 kommer det finnas betydligt mindre pengar kvar att dela ut för mediestöden än tidigare år. Det beror delvis på att kostnaden för driftsstödet – som är ett rättighetsstöd - har ökat årligen under de senaste åren och den utvecklingen ser ut att fortsätta även under 2022. Under 2022 kommer myndigheten även att hantera ett nytt rättighetsbaserat stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag. Tillkomsten av ett helt nytt rättighetsstöd gör att det i år är svårt att i förväg beräkna den totala kostnaden för rättighetsstöden samt hur mycket medel som finns kvar för övriga mediestöd. MPRT har därför beslutat att inte utlysa någon ansökningsomgång för innovations- och utvecklingsstöd i år samt att öppna ansökningsomgången för redaktionsstöd efter att det nya distributionsstödet har hanterats.

- Det är naturligtvis beklagligt att det inte blir något innovationsstöd i år men vi är övertygade om att pengarna gör bättre nytta om de går till redaktionsstödet. Genom att avvakta till dess mediestödsnämnden beslutat om det nya varannandagsstödet vet vi hur stor summa det finns kvar att lägga på redaktionsstödet säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

Det nya stödet för tidningsdistribution trädde i kraft den 10 januari 2022 och under året ska MPRT hantera utbetalningar av stödet för både 2021 och 2022. Eftersom ansökningsomgången för fjolårets stöd fortfarande pågår har MPRT i dagsläget ingen klar uppfattning om hur mycket medel som kommer att gå åt i den nya stödformen.

-Det nya stödet för varannandagsutdelning är välkommet eftersom det säkerställer fortsatt tidningsutdelning på landsbygden, även efter det att Postnord ändrat sin utdelningsmodell. Men det är ännu oklart när utrullningen ska ske och hur stora upplagor som tidningarna kommer att söka stöd för. Det gör att vi måste senarelägga beslutet om redaktionsstöd till dess vi vet hur mycket pengar det finns kvar att fördela, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

MPRT kommer att öppna för ansökningar om lokalt stöd den 1 februari 2021 och har för avsikt att öppna ansökan om redaktionsstöd den 1 maj 2021.

Allmänt om stöd till nyhetsmedier