Regeringen har tillsatt en DSA-utredning

Inom kort förväntas EU besluta om Digital Service Act (DSA) som är en förordning som ska reglera de digitala plattformarna.

Förordningen kommer att innebära en skyldighet för varje medlemsstat att utse en eller flera behöriga myndigheter som bland annat ska hantera klagomål och utöva tillsyn över att förordningens regler följs. Det ska även finnas en samordnare för digitala tjänster i varje medlemsland. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare som ska föreslå vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet i Sverige samt vilken av dessa som bör utses till samordnare för digitala tjänster för Sveriges räkning.