MPRT välkomnar förslaget gällande nytt mediestöd

Idag tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. I promemorian presenteras förslag på hur stödet till nyhetsmedier ska se ut från 2024. MPRT välkomnar förslaget och ställer sig positiv till de förändringar som föreslås.

De nya mediestöden ska regleras i lag och föreslås bestå av ett nytt redaktionsstöd tillsammans med det befintliga distributionsstödet. Utöver det kommer även det nya så kallade varannandagsstödet finnas kvar fram till och med 2025. Flera av de befintliga stöden kommer enligt förslaget att avvecklas, inte minst driftsstödet, som har funnits sedan 1970-talet och som har utretts vid flera tillfällen.

Det nya mediestödssystemet föreslås även innehålla ett så kallat utökat redaktionsstöd, som kan liknas vid det befintliga lokala stödet. Utöver detta föreslås en del ändringar och höjningar av de nu gällande grundkraven för att få mediestöd samt införande av bland annat ett demokrativillkor.

MPRT välkomnar förslagen och håller med om de slutsatser som Mats Svegfors presenterar.

”Vi välkomnar de förslag Mats Svegfors nu har lämnat. Förslagen kommer bana väg för ett mer effektivt och ändamålsenligt mediestödssystem som även kommer vara enklare och mer förutsebart för aktörerna”, säger MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson.