MPRT välkomnar en ny samlad mediemyndighet

Den 21 mars 2022 uppdrog Regeringskansliet åt en särskild utredare, Knut Weibull, att utreda konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv. Nu är utredningen klar och bedömningen är att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring.

Bedömningen är att ett inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster. En samlad myndighet ger större kapacitet, bredare kompetens och administrativa samordningsvinster. Dessutom blir en större organisation mer stabil och mindre sårbar. MPRT delar denna uppfattning.

Vidare så kommer behoven och myndighetsuppdragen inom mediepolitiken, det ökade fokuset på medie- och informationskunnighet, och de krav som följer av regleringar på medieområdet inom EU att innebära att uppdragen blir fler och mer omfattande. En samlad myndighet skulle ge bättre förutsättningar, en ökad kompetens och kapacitet att genomföra uppdrag från regeringen.

- Jag välkomnar denna sammanslagning. Våra uppdrag ömsom överlappar, ömsom kompletterar varandra. En samlad mediemyndighet ger oss bättre förutsättningar att möta de behov utvecklingen på mediemarknaden medför, allt från skydd av barn till att stärka yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

Nedan kan du läsa mer om utredningen.