IMY klar med granskning av söktjänst som offentliggör känsliga personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar nu en reprimand och ett föreläggande mot en söktjänst på webben som innehåller uppgifter om individer som tvångsvårdats på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Tjänsten har ett utgivningsbevis som utfärdats av oss på Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

IMY har på eget initiativ inlett en tillsyn mot Verifiera AB efter att ha tagit emot klagomål mot företagets söktjänst www.verifiera.se. Tillsynen har skett mot bakgrund av att Verifiera erbjuder en tjänst för bakgrundskontroller. I Verifieras databas kan användare söka efter känsliga personuppgifter i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna. Granskningen från IMY avser känsliga uppgifter om att någon är eller har varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. I företagets databas finns alla domstolsavgöranden enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, från 2008 och framåt, totalt cirka 210 000 avgöranden.

IMY slår fast att dataskyddsförordningen (GDPR) gäller trots att företaget har ett utgivningsbevis från MPRT. Vanligen innebär ett utgivningsbevis att dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas. Det finns dock en begräsning av grundlagsskyddet, som infördes 2019. Begränsningen innebär att dataskyddsförordningen gäller när vissa särskilt integritetskänsliga uppgifter offentliggörs. Detta eftersom de offentliggörs i en sökbar uppgiftsamling och det finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet. IMY konstaterar i sitt beslut att Verifiera har behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Dessutom har IMY funnit att bolaget inte har någon rättslig grund som gör det möjligt för bolaget att behandla känsliga personuppgifter.

-        Vi har fått många synpunkter från medborgare kring databaser som tillgängliggör personuppgifter. Denna granskning är intressant och kan komma att bli vägledande för alla med utgivningsbevis som publicerar bland annat domar med särskilt känsligt innehåll, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

IMY utfärdar nu en reprimand mot Verifiera. IMY förelägger även bolaget att vidta åtgärder så att det inte längre ska vara möjligt att ta del av uppgift om att den eftersökta personen varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Åtgärderna ska ha vidtagits senast åtta veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet kan komma att överklagas.