Erga stöder förslaget om en ny Mediefrihetsförordning (EMFA)

Den 25 november 2022 presenterade Erga sin hållning gällande EU-kommissionens förslag till en europeisk reglering om mediefrihet (EMFA). Detta innebär att Erga stödjer det stora lagstiftningsprojekt som syftar till att skydda mediernas frihet, mångfald och oberoende samt säkerställa en välfungerande inre marknad för medier i EU.

Erga har presenterat ett så kallat ”position paper” där Erga välkomnar förslaget om EMFA och stöder dess mål samt välkomnar inrättandet av den europeiska nämnden för medietjänster, som kommer att ersätta Erga och få nya ansvarsområden. Ergas medlemmar delar även kommissionens åsikt att en förstärkt samordning och kollektiva överläggningar mellan nationella regleringsmyndigheter kan ge ett betydande mervärde för EU:s efterlevnad av medieregleringen. Av särskild betydelse är inrättandet av en särskild mekanism för "strukturerat samarbete" som kommer att bidra till att stärka rättssäkerheten, förutsägbarheten och robustheten i det gränsöverskridande regleringssamarbetet. Erga uppmärksammar även de svagheter och farhågor som finns i förslaget och kommer med synpunkter kring dessa.

Bakgrund

Den 16 september 2022 antog EU-kommissionen ett förslag till en ny reglering om mediefrihet – en ny uppsättning regler för att skydda mediernas mångfald och oberoende i EU. Förslaget innehåller bland annat skyddsåtgärder mot politisk inblandning i redaktionella beslut och mot användandet av spionutrustning för att övervaka media och journalister. Regleringen lägger fokus på oberoende och stabil finansiering av public service-medier samt krav på insyn i medieägandet. Den fastställer också skyldigheter för medieföretagen att skydda det redaktionella oberoendet och att avslöja faktiska eller potentiella intressekonflikter. Slutligen finns det även regler gällande oberättigat borttagande av redaktionellt innehåll på de mycket stora digitala plattformarna samt regler om mediekoncentrationer.  

Kommission vill även inrätta en ny oberoende europeisk styrelse för medietjänster - bestående av nationella mediemyndigheter - som då skulle ersätta nuvarande European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga).

Om Erga:

Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) består av de nationella tillsynsmyndigheterna på området audiovisuella medietjänster. Erga ger råd till Europeiska kommissionen och underlättar samarbetet mellan tillsynsorganen i EU. MPRT är Sveriges mediemyndighet i Erga och MPRT:s generaldirektör sitter med i styrelsen för Erga.

Relaterade länkar och dokument