Stöd för fortsatt utdelning av tidningar varje dag i hela landet

Idag beslutade regeringen om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till utdelning av post varannan dag. Stödet är tänkt att kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

Stödets storlek bestäms utifrån tidningens distribuerade postupplaga i de områden där Postnords posttjänst övergått till varannandagsutdelning och där samdistribution inte erbjuds. Upplagan baseras på förhållandena år 2020 och stödet utgår för de dagar då ordinarie postutdelning inte erbjuds.

MPRT förbereder nu för att öppna ansökan för stödet under december 2021.