Förslag till föreskrifter om redovisning av program med europeiskt ursprung

Sedan den 1 december 2020 gäller skärpta krav för beställ-tv-tjänster – minst 30 procent av beställ-tv-katalogen ska utgöras av program med europeiskt ursprung och dessa program ska framhävas. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) arbetar nu med att ta fram föreskrifter om redovisning av europeiska program för de tv-sändningar eller beställ-tv-tjänster som omfattas av kvot- och framhävandekraven. Förslaget till nya föreskrifter har nu skickats på remiss.

Syftet med föreskrifterna är att redovisningen i fortsättningen ska präglas av en tydlighet och förutsägbarhet för de redovisningsskyldiga och att myndigheten ska få in korrekta siffror som sedan kan redovisas till kommissionen så att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt EU-rätten.

Föreskrifterna kompletterar radio- och tv-lagens (2010:696) regler om redovisningen och bygger delvis på riktlinjer från kommissionen om redovisningen. MPRT har skickat förslaget till berörda aktörer. Det finns nu möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget. Synpunkter ska skickas till registrator@mprt.se senast den 12 augusti 2021.

Bakgrund

I radio- och tv-lagen (2010:696) finns bestämmelser om att den som sänder tv och den som tillhandahåller beställ-tv ska se till att programutbudet består av en viss andel europeisk produktion. För tv-sändningar gäller, precis som tidigare, bland annat att mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program av europeiskt ursprung. Andelen europeiska program ska redovisas till Myndigheten för press, radio och tv.