MPRT ska analysera behovet av synkroniserade tillståndsperioder för den kommersiella radion

Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio för att öka effektiviteten och förutsebarheten för radioföretag med verksamhet i Sverige.

I uppdraget ingår att analysera på vilka sätt en synkronisering kan uppnås och beskriva konsekvenserna av olika alternativ. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 februari 2021.

Bakgrund

Tillstånden att sända analog respektive digital kommersiell radio gäller för en åttaårsperiod. Idag överlappar tillståndsperioderna för analog och digital radio varandra. Tillstånden för digital kommersiell radio löper ut 2022 medan tillstånden för analog kommersiell radio löper ut 2026.