Proposition om en moderniserad radio- och tv-lag

Idag har regeringen lämnat en proposition med förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras.

Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Det är tjänster som tillhandahåller allmänheten audiovisuellt innehåll, dvs. rörlig bild med eller utan ljud, som användare laddar upp på plattformen.

Genomförandet medför även en rad ändringar i lagens bestämmelser om audiovisuella medietjänster, dvs. tv-sändningar och beställ-tv. Ändringar görs i bestämmelserna om skydd av barn, krav på program med europeiskt ursprung, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och om reklam och produktplacering.

I propositionen lämnas också andra förslag som inte hör ihop med ändringarna i AV-direktivet. Det gäller bl.a. förslag om att de tillståndsvillkor med krav på respekt för den enskildes privatliv, som finns i sändningstillstånden för public service- företagen, tas bort från och med den 1 januari 2021, om företagen begär det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

De föreslagna ändringarna medför nya spännande och omfattande uppgifter för oss på Myndigheten för press, radio och tv och ställer ökade krav, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid myndigheten. Bland annat föreslås nya uppdrag för myndigheten; vi ska medverka till samreglering och utveckla tvistlösningsmekanismer. Ett annat förslag tar sikte på att förbättra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – kravet ska omfatta även beställ-tv i tråd, något vi välkomnar.

Bakgrund 

Den 14 november 2018 antogs ändringar i AV-direktivet i syfte att modernisera och förenkla direktivet med hänsyn till den tekniska utvecklingen och ändrade konsumtionsmönster.

AV-direktivet är EU-parlamentets och rådets direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsländernas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. Direktivet innehåller bestämmelser om tv-sändningar och beställ-tv (audiovisuella medietjänster) och nu även om videodelningsplattformar.