2018 års AV-utredning har lämnat sitt förslag till regeringen

Den särskilda utredaren överlämnade fredagen den 16 augusti sitt betänkande En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) till kulturdepartementet.

– Betänkandet innehåller en mängd förslag som på olika sätt direkt berör vår verksamhet och vi kommer att ta ställning till dessa och lämna våra synpunkter i ett remissvar, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

När det gäller frågan om prövning av intrång i den personliga integriteten i ett självregleringssystem där även radio och tv omfattas, så välkomnar myndigheten att branschen tar sådana ansvarstagande initiativ. 

 – Det är angeläget för tilltron till programföretagen att innehållet i radio och tv kan bli föremål för en prövning oavsett vilken distributionsplattform som använts, säger Charlotte Ingvar-Nilsson.

Utredningens närmare förslag kring formerna för ett sådant system kommer myndigheten att återkomma till i sitt remissvar.

Bakgrund

Utredningens uppdrag har varit att föreslå de ändringar i svensk lag som behövs för att genomföra ändringar i det s.k. AV-direktivet (direktiv om audiovisuella medietjänster) som innehåller bestämmelser om tv, beställ-tv och videodelningsplattformar. Bland annat har det ingått att analysera om det finns förutsättningar att genomföra direktivets bestämmelser genom samreglering. I uppdraget har också ingått att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar.

Betänkandet skickas på remiss i höst och en proposition planeras till våren 2020.