Mer om press- och mediestöd

Målet med stödet till medier är att värna om mångfalden på mediemarknaden för att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i hela landet. Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom myndigheten som fördelar statens stöd till medier.

Mediestödsnämnden prövar ansökningarna om press- och mediestöd och beslutar om ett medium har rätt till stöd. Det finns fyra stödformer varav två riktar sig till dagspressen (driftsstöd och distributionsstöd). Under 2019 infördes en ny stödform som riktar sig till en bredare krets av medier, mediestödet. Mediestödets syfte är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Stöd kan lämnas för lokal journalistik eller för innovation- och utveckling.

Driftsstödet är den största delen av presstödet och ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för vilket ska redovisas till nämnden.

Distributionsstödets syfte är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Stödet utgår per distribuerat exemplar med en fallande skala för tidningar med stora upplagor.

Stöd för lokal journalistik får lämnas till allmänna nyhetsmedier för insatser för journalistisk bevakning av områden med svag bevakning. Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning bedöms utifrån i vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för journalistisk bevakning.

Innovations- och utvecklingsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier för insatser eller förstudier som avser utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll eller utveckling av digitala affärsmodeller.

Du kan läsa mer om hur de olika beviljade presstöden fördelas här.

Ekonomisk utveckling på mediemarknaden

Vi har i uppdrag att årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen. Det gjorde Presstödsnämnden under åren 1976-2014 genom att publicera rapporten Dagspressens ekonomi.

Sedan 2015 görs rapporten Medieekonomi som delvis bygger vidare på den långa tidsserien för rapporten Dagspressens ekonomi. Den syftar till att ge en övergripande bild av hur ekonomin ser ut bland de svenska medieföretagen, såväl inom dagspress som etermedier. Sedan 2017 redovisas också de globala aktörernas påverkan på den svenska reklammarknaden. Under rapporter nedan finns de senaste versionerna av Medieekonomi. Rapportens analys har gjorts av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-09-25