Mediekarta över den svenska mediemarknaden

Den svenska mediemarknaden är begränsad, språkområdet är litet och det är förhållandevis få som är målgruppen för ett lokalt, regionalt och nationellt medieutbud. Ägarstrukturen är varie­rad, det finns börsnoterade företag med verksamhet i flera länder, koncerner som ägs av familjer eller ideella stiftelser samt en förvaltningsstiftelse som äger de tre public service-företagen.

För att ge en bättre överblick över de största medieföretagen som är verk­samma på den svenska mediemarknaden har vi tagit fram Mediekartan.

Mediekartan visar en översikt över branschstruktur för radio, tv och dagspress

Mediekartan 2022 - Översikt över de största verksamma företagen på den svenska mediemarknaden. Kartan visar dock inte storleksförhållandet mellan de olika aktörerna.

Den digitala utvecklingen har lett till att några globala aktörer har skapat sig en mycket stark position i Sverige. Det handlar om teknikbolag som har utvecklat system, sökmotorer och använ­darvänliga konsumentprodukter som smarta mobiler och surfplattor. Det handlar också om nya medietjänster som sociala medier och streamingtjänster. För att möta den ökande konkurrensen har flera stora medieaffärer genomförts de senaste åren inom både dagspress- och tv-sektorn.

I den här filmen informerar Myndigheten för press, radio och tv om hur mediemarknaden ser ut och vilka stora förändringar som ske på den svenska marknaden. Filmen är producerad i samarbete med Mediekompass.

Radio

Radiomarknaden kännetecknas sedan flera år av ett fåtal aktörer. Det är public service-företagen SR och UR samt de tre kommersiella bolagen som innehar ett vardera av de tre nationella till­stånden: Viaplay Group, Bauer Media och NRJ Sweden. Därtill kommer 35 regionala tillstånd som i de flesta fall har kopplingar till något av de två större nätverken, dvs. Bauer Media och Viaplay Group.

De traditionella radioaktörerna har konkurrens av Spotify.

Tv

Marknaden för distribution av tv har varit i stark förändring. För några år sedan köpte Comhem Boxer av Teracom. Sedan fusionerades Comhem med Tele2 och bildade ett bolag för distribution av mo­bil, bredband, kabel-tv och marksänd-tv.

Samtidigt valde Kinnevik, som äger Tele2, att dela upp mediebolaget MTG i två företag: MTG (e-sport och online-spel) och Viaplay Group (tv och streaming). Viaplay Group börsnoterades och ingår inte längre i Kinneviks koncern.

Dessutom köpte Telia TV4, C More och finska MTV av Bonnier. Norska Telenor och Viaplay Group har bildat ett gemensamt bolag, Allente, för sin satellit- och bredbandsverksamhet.

Den senaste strukturaffären är samgåendet mellan Warner Media och Discovery som har bildat det gemensamma bolaget Warner Bros Discovery. I Warner Bros Discovery ingår verksamheten som tidigare låg i Discovery Networks Sweden, det vill säga bland annat Kanal5, tillsammans med kanaler som CNN, Cartoon Networks och HBO. I samband med sammanslagningen upphörde tjänsten HBO Nordic och ersattes av HBO Max.

De fyra aktörerna inom tv, public service-företagen SVT och UR samt kanalgrupperna kring TV4, TV3 (Viaplay) och Kanal5 (Warner Bros Discovery) har i många år, i princip, utgjort den svenska tv-marknaden. Nu har de fått konkurrens om tittarna av streamingtjänster som Youtube, Netflix, Disney+ och HBO Max.

Dagspress

Bonnierkoncernen är den största aktöreninom dagstidningar, en position som har förstärkts ytterligare genom en rad förvärv under senare år. Tillsammans med norska Amedia förvärvade de Mittmedia. Mittmedia köpte sedan Hall Media och lokaltidningarna samlades i bolaget Bonnier News Local. Under 2021 inledde Bonnier News Local ett fördjupat samarbete med Gota Media och de båda bolagen korsägernumera varandra. Dessutom förvärvades Skånska Dagbladet.

Stampen ägs fortsatt av det konsortium som består av den norska mediekoncernen Polaris, Nya Wermlands Tidning (NWT) och Västerbottens-Kuriren (VK).

Sammantaget pågår en konsolidering på tidningsmarknaden. På bara några år har antalet tidningskoncerner blivit färre. Ägarförändringarna har lett till att det har formats två stora nätverk för journalistik där enbart NTM Koncernen står utanför.

Läs vår medieblogg

I mediebloggen fördjupar vi oss i aktuella ämnen inom våra verksamhetsområden.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.