2019-04-29

  Stort intresse för nytt vita fläckar-stöd

  Dekorativ bild. Två händer håller i en papperstidning och i en kopp med kaffe

  Nu har ansökningsperioden för det nya mediestödet - stöd för lokal journalistik precis avslutats och vi ser att intresset för det nya stödet är stort. Fler än 130 ansökningar har kommit in och de kommer från landets alla hörn.

  Regeringen konstaterade i propositionen Journalistik i hela landet att medborgare i de delar av Sverige som saknar eller har svag journalistisk bevakning (s.k. vita fläckar eller områden i medieskugga) i regel har sämre kvalitet på nyhetsförmedlingen om sitt eget närområde i förhållande till medborgare i övriga delar av landet. Idag saknar drygt 35 kommuner överhuvudtaget redaktionell närvaro.

  Eftersom lokala medier för många medborgare utgör en viktig källa till information om samhällsfrågor och en viktig kontaktyta med lokala och regionala demokratiska processer har regeringen konstaterat att tillförlitlig och oberoende nyhetsbevakning är avgörande för medborgarnas möjligheter att vara demokratiskt delaktiga.

  Mot bakgrund av detta infördes den 1 februari 2019 ett nytt mediestöd som ska ge allmänna nyhetsmedier förutsättningar att bedriva nyhetsbevakning och granskning. Syftet med stödet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalité. 

  En av mediestödets stödformer, stöd för lokal journalistik i områden som är svagt bevakade, har varit öppen för ansökan under våren och den första ansökningsomgången har nu avslutats. Fler än 130 ansökningar har kommit in, vilket får sägas vara över förväntan med tanke på att det är första gången stödet kan sökas. Storleken på de sökta beloppen skiljer sig åt men totalt rör det sig om över 100 miljoner kronor som aktörer runt om i landet vill satsa på över 90 olika områden i landet. Insatserna är utspridda från Norrbotten till Skåne.  

     - Det är roligt att se att det kommit in många ansökningar och att det finns så många initiativ till att förstärka den lokala journalistiken, säger Georg Lagerberg, enhetschef vid myndigheten.

  Men det kommer inte finnas pengar att lämna till alla. Myndigheten har bedömt att det finns ungefär 35 miljoner kronor totalt att lämna till de två olika formerna av mediestöd. Det betyder alltså att de pengarna ska räcka till både lokalt stöd och det innovations- och utvecklingsstöd som utgör den andra delen av mediestödet.

  35 miljoner kronor är mindre än tidigare antaganden och beror på att några stora tidningar som tidigare inte haft presstöd har beviljats presstöd i år. Det rör sig bland annat om Göteborgs-Posten som numera har en så låg täckningsgrad att de beviljades maxbelopp om 40 miljoner kronor, Nerikes Allehanda och Gefle Dagblad som tillsammans fick mer än 35 miljoner kronor. Dagstidningarnas fallande upplagor gör att myndigheten bedömer att ytterligare tidningar som inte haft presstöd tidigare kan berättiga till det för kommande år. Med anledning av det har myndigheten lämnat prognos- och budgetunderlag till regeringen där de här omständigheterna presenterats och begärt mer pengar för kommande år.

  Lokalt stöd får lämnas med max 1 miljon kronor per område som anses vara svagt bevakat. Nu behöver alltså en prioritering göras av vilka ansökningar som ska beviljas stöd. Det innebär att alla ansökningar behöver gås igenom grundligt och utvärderas utifrån vilka insatser som bäst svarar mot syftet med stödet. I prioriteringen kommer myndigheten även att ta hänsyn till initiativ som startar i områden som helt saknar bevakning idag. Men enligt regelverket ska hänsyn även tas till stödets geografiska spridning i landet.

  Myndigheten har förhållandevis kort tid för att hantera detta, redan den 12 juni ska mediestödsnämnden fatta beslut om vilka ansökningar som ska beviljas stöd.

  Läs mer om mediestödet här

  Redaktionen

  Kommunikation och omvärldsbevakning

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-04-30