Lokala kabelsändarorganisationer

I varje kommuns kabelnät finns möjlighet för mindre aktörer att sända program. Föreningar och bolag kan ansöka hos oss på myndigheten om att få sända i kabelnätet och vi kan då utse en eller flera av dessa till så kallad lokal kabelsändarorganisation.

Som lokal kabelsändarorganisation får du tillgång till en gratis kanal i kabelnätet inom en kommun. För att kunna ansöka om ett förordnande som kabelsändarorganisation ställs en del krav som du måste uppfylla:

  • Organisationen ska vara en juridisk person som har bildats för att sända tv lokalt i kabel.
  • Organisationen ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i verksamheten.
  • Den måste vara öppen för alla som vill vara med och sända.

Vi tilldelar vanligtvis ett förordnande till en organisation. Men ett förordnande kan även tilldelas flera organisationer vilket innebär dessa måste dela på sändningstiden eller dela upp sändningsområdet.

Hur ansöker man om förordnande?

Fyll i blanketten för ansökan om förordnande som lokal kabelsändarorganisation och skicka in den till oss. Ett tilldelat förordnande kan förnyas efter periodens slut genom att fylla i och skicka in en blankett om förnyat förordnande.

Vad innebär ett förordnande?

  • Förordnandet gäller i högst tre år.
  • Förordnandet ger den lokala kabelsändarorganisationen rätt att disponera ett bestämt utrymme (högst en kanal) i varje kabelnät i en kommun.
  • Den som äger eller förfogar över ett kabelnät där tv-program vidaresänds till allmänheten måste erbjuda ett särskilt utrymme till kabelsändarorganisationens sändningar. Detta gäller om sändningarna når fler än 100 bostäder.
  • Nätoperatören får inte ta ut någon hyra för platsen i nätet. Övriga kostnader för sändningarna ska kabelsändarorganisationen stå för.
Mail
LinkedIn
Last updated 3/23/2017