Marksänd tv

Det finns ett begränsat frekvensutrymme för att sända tv i marknätet. Därför krävs ett sändningstillstånd som meddelas av oss. Det ställs en rad olika krav på de programföretag som ansöker om tillstånd, bland annat ekonomiska och tekniska krav.

Läs mer om nya sändningstillstånd för marksänd tv 2020
Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur söker man sändningstillstånd?

Tillstånden att sända i tv och sökbar text-tv i marknätet ges normalt i sexårsperioder. När en sådan period löper ut sker en ansökningsprocess där programföretag är välkomna att ansöka om tillstånd. En sådan utlysning kan även ske under pågående tillståndsperiod om det finns ledigt frekvensutrymme.

Vid en ansökningsprocess skickar du in ansökan till myndigheten som sedan prövar den utifrån de kriterier som anges i radio-och tv-lagen.

För att ett programbolag ska kunna få sändningstillstånd så krävs först och främst tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ska programföretaget vara berett att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor.

Varför behövs ett sändningstillstånd?

Att sända via marknätet innebär att signalerna skickas via tv-master till mottagarens antenn. Denna sändningsform har ett begränsat frekvensutrymme och därför krävs sändningstillstånd. Hur stort frekvensutrymmet är som får användas för tv-sändningar bestämmer regeringen.

Reglerna om tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv finns i radio- och tv-lagen och gäller alla som vill ansöka om tillstånd. Förutom de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för programföretag så tar vi även hänsyn till en rad andra faktorer innan vi meddelar tillstånd.

  • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av tv-kanaler ska därför vara brett och innehålla kanaler med blandade program samt nischkanaler.
  • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
  • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.

Sändningstillstånd för public service-företagen beslutas av regeringen och inte av Myndigheten för press, radio och tv.

Text-tv

Text-tv eller sökbar text-tv definieras som en sändning via elektroniska kommunikationsnät och består huvudsakligen av text, grafik eller stillbilder, med eller utan ljud.

Text tv-sändningen

  • tillhandahålls av en leverantör av medietjänster
  • är riktad till allmänheten
  • är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel
  • låter användaren själv välja vilken del av innehållet som han eller hon vill ta del av och vid vilken tidpunkt det ska ske.
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-07-18