Stöd för lokal journalistik

Allmänna nyhetsmedier kan söka stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Stödet är teknikneutralt och kan sökas av allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Det är mediestödsnämnden som prövar ansökan om stöd.

Stödet ges för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller upprätthåller en journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning. Syftet är att stärka lokal journalistik i sådana områden.

Stöd för lokal journalistik ingår tillsammans med ett innovations- och utvecklingsstöd i det mediestöd som infördes 1 februari 2019. Du kan läsa mer om de övergripande reglerna för mediestöd under Sök mediestöd.

Mer information om reglerna och hur man ansöker finns i Vägledning inför ansökan om mediestöd.

Vilka områden kan man få stöd för att bevaka?

Stödet för lokal journalistik kan sökas för insatser för journalistisk bevakning av geografiska områden med svag bevakning. Syftet är att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning. Ett område utgörs i första hand av en kommun men kan också vara en del av en kommun eller flera närliggande kommuner.

Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning bedöms utifrån i vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för journalistisk bevakning.

Vid bedömning av om ett område har svag bevakning kommer mediestödsnämnden att utgå från de uppgifter som lämnats i ansökan, hur den journalistiska bevakningen i området ser ut samt områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar. Institutet för mediestudier för statistik över mediers lokala närvaro och presenterar årligen uppgifter i en databas. Databasen ger en översikt över vilka områden som kan ses som svagt bevakade och är en del av den helhetsbedömning mediestödsnämnden gör.

Du kan söka i databasen över mediers lokala närvaro på Institutet för mediestudiers webbplats: http://mediestudier.se/kommunbevakning/

Vilka insatser kan man få stöd för?

Stödet ges för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller bibehåller journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Stöd för lokal journalistik beviljas per år och kan högst uppgå till en miljon kronor per område. Stödet kan fördelas mellan upp till tre aktörer i samma område, om det främjar den journalistiska bevakningen av området.

Hur går ansökan till?

Ansökan för stöd för lokal journalistik görs i vår e-tjänst som är öppen under fastställda ansökningsomgångar. Ansökan görs för ett år i taget. Läs mer om hur ansökan går till här.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Ansökningsperiod

Ansökningsomgången för lokal journalistik 2020 är avslutad. Nästa ansökningsomgång kommer enligt plan öppna under början av 2021.

Avslutad ansökningsomgång

2020 års ansökningsomgång avslutades den 30 april och mediestödsnämnden fattade beslut om stöd i juni 2020. Se vilka tidningar som beviljades stöd här.

Samarbeten

Stöd för lokal journalistik kan sökas i samarbete mellan flera olika allmänna nyhetsmedier. De som ingår i samarbetet kan ansöka om stöd var för sig, gemensamt eller utse en sökande som ansvarig för insatsen.

Bedömning, beslut och utbetalning

De inkomna ansökningarna handläggs av myndigheten efter ansökningsperioden. De ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven utvärderas av mediestödsnämnden utifrån ansökans relevans och effekt i relation till stödets syfte. Mediestöd fördelas i mån av tillgång på medel. Det är mediestödsnämnden som beslutar om stöd ska beviljas eller inte. Besluten får förenas med villkor.

Redovisning och återbetalning

Den som beviljas stöd ska redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Redovisning är viktigt för att säkerställa att det beviljade stödet har använts i överensstämmelse med inlämnad ansökan och reglerna om mediestöd.  

Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och återkrav av beviljat mediestöd.

Redovisningsdatum

Redovisning av stöd för lokal journalistik 2020 ska lämnas in senast den 30 april 2021. Redovisningen består av:

  • redovisningsblankett där insatsens resultat och tillgänglighetsarbetet ska beskrivas
  • ekonomisk redovisning som ska vara granskad av en auktoriserad revisor
  • försäkran om korrekta uppgifter som ska vara underskriven av firmatecknare

Nedan finns de blanketter som ska fyllas i och skickas till registrator@mprt.se senast den 1 maj 2020. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-07-06