Innovations- och utvecklingsstöd

Allmänna nyhetsmedier kan söka innovations- och utvecklingsstöd. Stödet är teknikneutralt och riktar sig till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Det är mediestödsnämnden som prövar ansökan om beviljat stöd.

Stödet ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller.

Innovations- och utvecklingsstödet ingår tillsammans stöd för lokal journalistik i det mediestöd som infördes 1 februari 2019. Du kan läsa mer om de övergripande reglerna för mediestöd under Sök mediestöd.

Mer information om reglerna och hur man ansöker finns i Vägledning inför ansökan om mediestöd.

Innovations- och utvecklingsstödet ersätter det tidigare utvecklingsstödet. Läs mer om utvecklingsstödet här.

Vad kan man få stöd för?

Innovations- och utvecklingsstöd kan sökas för insatser eller förstudier som avser

  1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
  2. innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller
  3. utveckling av digitala affärsmodeller.

Exempelvis kan stöd ges till insatser där digi­taliseringen gör att det behövs utveckling och förändring. Det kan t.ex. handla om teknik­utveckling kopplat till redaktionellt arbete, att möta ändrade medievanor, tillgängliggöra det redaktionella innehållet till personer med funktionsnedsättning eller att hitta former att finansiera framtidens journalistik.

Projektet eller förstudien får inte ha påbörjats innan ansökan har lämnats in.

Det ska finnas en tydlig koppling mellan insatsens slutprodukt och det allmänna nyhetsmediet.

Innovations- och utvecklingsstödet lämnas i form av projektbidrag och får lämnas för högst 40 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien. För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter, för barn och unga eller personer med funktionsnedsättning får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaden

Hur går ansökan till?

Ansökan för innovations- och utvecklingsstödet görs i vår e-tjänst som är öppen under fastställda ansökningsomgångar. Ansökan görs för en insats som kan vara upp till 3 år lång.

Du hittar blanketten för finansiering och kostnader som ska bifogas din ansökan på sidan Sök mediestöd under dokument.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter 

Aktuell ansökningsomgång

Ansökningsomgången stängde den 31 maj. Därefter handläggs de inlämnade ansökningarna av myndigheten. Avsikten är att beslut om stöd ska fattas av mediestödsnämnden i oktober. Ansökan görs via vår e-tjänst.

Ansökan kan endast lämnas in inom den tid som myndigheten bestämmer och en ansökan som lämnas in för sent kan komma att avvisas.

Samarbeten

Innovations- och utvecklingsstöd kan sökas i samarbete mellan flera olika allmänna nyhetsmedier. De som ingår i samarbetet kan ansöka om stöd var för sig, gemensamt eller utse en sökande som ansvarig för insatsen.

Bedömning, beslut och utbetalning

De inkomna ansökningarna handläggs av myndigheten efter ansökningsperioden. De ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven utvärderas av mediestödsnämnden utifrån ansökans relevans och effekt i relation till stödets syfte. Mediestöd ges i mån av tillgång på medel. Det är mediestödsnämnden som beslutar om stöd ska beviljas eller inte. Besluten får förenas med villkor.

Redovisning och återbetalningsskyldighet

Den som beviljas stöd ska redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Redovisning är viktigt för att säkerställa att det beviljade stödet har använts i överensstämmelse med inlämnad ansökan och reglerna om mediestöd.  

Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och återkrav av beviljat stöd.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-06-03