Såld upplaga

Intäkter från digital publicering

Det har införts ett nytt begrepp i presstödsförordningen, såld upplaga. I såld upplaga ingår den abonnerade upplagan och sålda lösnummer, såväl tryckta som digitala exemplar.  I den sålda upplagan ingår även den upplaga som motsvarar läsarintäkter från övrig digital publicering. Det kan till exempel avse intäkter från försäljning av enstaka artiklar eller andra digitala intäkter som är knutna till den driftsstödsberättigade tidningens innehåll. Den digitala publiceringen ska ha en prissättning som står i rimlig proportion till tidningens prissättning i övrigt.

Beräkning av upplaga vid digital publicering

Läsarintäkter från digital publicering omräknas till motsvarande upplaga. Det sker genom att intäkterna divideras med ett belopp mediestödsnämnden fastställt per tidningskategori.

Antal nummer
per vecka
Belopp
1 350 kronor
2 500 kronor
3 750 kronor
4 1 000 kronor
5 1 250 kronor
6 1 500 kronor
7 1 750 kronor

Exempel
En tidning med utgivning en dag i veckan har en abonnerad upplaga (både tryckt och digital) om 1 900 exemplar, i genomsnitt 100 lösnummerexemplar per utgåva (både tryckta och digitala exemplar) och sammanlagda intäkter från digital publicering om 70 000 kr. Detta innebär följande sålda upplaga:

70 000/350=200 (upplaga motsvarande intäkter från digital publicering) + 100 (exemplar lösnummer) + 1 900 (abonnerade exemplar) = 2 200 såld upplaga.

Lösnummer
För tidningar som kommer ut med 3-7 nummer i veckan har sålda lösnummer sedan tidigare ingått i den driftsstödsgrundande upplagan. För tidningar som kommer ut med 1 eller 2 nummer i veckan får lösnumren från och med i år räknas in i den upplagan som är driftsstödsgrundande.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-01-11