Frågor och svar angående digital tidningsutgivning för tidningar med driftsstöd

Myndigheten för press, radio och tv får mycket frågor från tidningar med driftsstöd som planerar att ändra sin utgivning till att publiceras helt eller delvis digitalt. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och svaren här.

>>Vi har driftsstöd och ska gå från utgivning på papper till enbart digital utgivning. Vad gäller?

>>Vi ska öka vår utgivning med ytterligare en utgåva per vecka som till skillnad från ordinarie utgivning enbart ska vara digital. Vad gäller?

>>Måste en digital tidning se likadan ut som en papperstidning rent visuellt?

>>Jämkas driftsstödet när hela eller delar av utgivningen blir digital?

 

1. Vi har driftsstöd och ska gå från utgivning på papper till enbart digital utgivning. Vad gäller?

När en tidning gör en sådan förändring under en pågående driftsstödsperiod behöver nämnden göra bedömningen att det fortfarande rör sig om en dagstidning med rätt till stöd. För en digital tidning innebär det bland annat att den ska vara låst för andra än abonnenter och att utgåvorna ska vara avgränsade från varandra. Endast en mindre del (20 procent) av innehållet i den aktuella utgåvan får vara tillgängligt för andra än tidningens abonnenter.

Myndigheten kan begära att få inloggning till tidningen för att kunna följa att utgivningen fortfarande sker i enlighet med villkoren för driftsstöd.

>>Till toppen

2. Vi ska öka vår utgivning med ytterligare en utgåva per vecka som till skillnad från ordinarie utgivning enbart ska vara digital. Vad gäller?

Den digitala utgåvan ska spegla utgivningen av papperstidningen vilket innebär att det redaktionella innehållets omfattning ska motsvara omfattningen för den tryckta tidningen och i övrigt uppfylla de krav som ställs på en dagstidning med rätt till stöd.

När en tidning ökar sin utgivning med en digital utgåva ska innehållet vara låst för andra än abonnenter och spegla en normalutgåva av papperstidningen.

En dagstidning som ger ut fler nummer i veckan kan behålla det redan beviljade driftsstödet under den period som tidningens upplaga, täckningsgrad m.m. mäts. En förutsättning för att behålla stödet är att abonnenterna meddelas om ändringarna i utgivningen, att abonnemangspriset anpassas efter de regler som gäller för tidningar med den nya utgivningsfrekvensen och att tidningen i övrigt uppfyller kraven att vara en dagstidning.

>>Till toppen

3. Måste en digital tidning se likadan ut som en papperstidning rent visuellt?

En dagstidning som kommer ut digitalt har av naturliga skäl ett annat format. Nämnden har förståelse för att en digital dagstidning kan skilja sig från en pappersutgåva av samma publikation, men det måste ändå vara tydligt att utgåvorna delar samma visuella identitet. Det ska med andra ord inte handla om olika produkter.

En digital utgåva av en tidning ska uppfylla alla de krav som ställs på en dagstidning med rätt till driftsstöd.

>>Till toppen

4. Jämkas driftsstödet när hela eller delar av utgivningen blir digital?

Enligt presstödsförordningen får driftsstödet till digitala tidningar jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. Mediestödsnämnden (tidigare presstödsnämnden) avskaffade den schabloniserade jämkningen till digitala tidningar under 2014.

I ansökan uppger det tidningsutgivande företaget en prognos över de kostnader som är förknippade med utgivningen av tidningen under den aktuella perioden. Driftsstödet för tidningar som kommer ut en eller två gånger i veckan får inte överstiga 75 procent av kostnaderna för utgivningen. Motsvarande andel för tidningar som kommer ut tre till sju dagar i veckan är 40 procent. Om driftsstödet överstiger tillåten andel jämkas stödet inför att tidningen får ett beslut om preliminärt driftsstöd för året.

Tidningar som har fått beslut om preliminärt driftsstöd ska varje år redovisa de faktiska kostnaderna för tidningsutgivningen. Därefter kan nämnden fatta beslut om slutligt driftsstöd. När de faktiska kostnaderna för utgivningen har redovisats gör nämnden en slutlig bedömning av om driftsstödet ska jämkas.

>>Till toppen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-01-11