Ansökan om driftsstöd 2019

Nu är det dags att redovisa kostnader inför beslut om slutliga driftsstöd för 2019 och hur 2018 års driftsstöd har använts. Det gäller uppgifter om kostnader, använt stöd och intäkter från digital publicering.

Ni har även möjlighet att lämna uppgifter om intäkter från digital publicering från föregående år.

Sista dag att inkomma med redovisningarna är den 3 maj 2019.  

För mer information om hur redovisningarna går till, se myndighetens Informationsbrev och Anvisningar till redovisning som finns att ta del av längre ner på denna sida, under rubriken ”Dokument”. Där kan ni även ta del av redovisningsblanketten som ska användas för redovisningarna.

Ansökningsåret 2019 i korthet

Preliminärt beslut om driftsstöd för 2019 planeras fattas på mediestödsnämndens sammanträde den 5 december 2018. Beslut för tidningar som mäts på helår kommer att fattas i februari 2019. Det slutliga beslutet om driftsstöd fattas efter sommaren 2019.

Datum

Händelse

18 oktober 2018

Sista dag för att lämna ansökan om driftsstöd 2019.

13 november 2018

Sista dag för att ansöka om att förhållanden avseende upplaga m.m. ska grunda sig på tolv månader.

23 november 2018

 

Sista dag för att lämna komplettering med intyg från TS Mediefakta AB för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under nio månader och i förekommande fall innehålls­mätning.

5 december 2018

Mediestödsnämndens* sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2019.

31 januari 2019

Sista dag för att lämna komplettering med intyg från TS Mediefakta AB för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under tolv månader.

20 februari 2019

Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2019 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under tolv månader.

3 maj 2019

Sista dag för att lämna uppgifter om upplaga som motsvarar läsarintäkterna från digital publicering.

3 maj 2019

Sista dag för att lämna redovisning av rörelsekostnader för utgivning av den stödberättigade tidningen för 2018 samt revisorsrapport.

3 maj 2019

 

Sista dag för att lämna redovisning av vilka kostnader stödet har täckt under 2018 samt revisorsrapport.

18 september 2019

Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om slutliga driftsstöd för 2019.

*Mediestödsnämnden hette fram till och med 31 december 2018 presstödsnämnden.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Box 33 | 121 25 Stockholm-Globen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-03-26