Sök distributionsstöd

Syftet med distributionsstödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Dagstidningar som ingår i samdistributionen kan få distributionsstöd. Tidningarna som ingår i samdistributionen omfattas av en princip om ett likapris.

Stödet utgår per distribuerat exemplar med en fallande skala för tidningar med stora upplagor. De flesta av landets dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av distributionsstödet.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur ansöker jag om distributionsstöd?

Om du företräder ett tidningsföretag som vill ansöka om distributionsstöd fyller du i blanketten för ansökan om distributionsstöd.

Vill du få distributionsstöd för din tidning måste du förbinda dig att

  • avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna tidningen kan medfölja, och
  • överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad samdistribution.

Hur beräknas distributionsstödet?

Distributionsstöd får du för varje abonnerat exemplar av en dagstidning

  • vars upplaga i huvudsak är betald,
  • som har ett abonnemangspris som avviker högst 25 procent från det pris tidningar har i den kategori som tidningen tillhör,
  • och som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett befordringsföretag i lantbrevbäringsturer eller särskilda tidningutdelningsturer, där minst två tidningsföretag deltar.

Mediestödsnämnden betalar ut stödet månadsvis i efterskott till distributionsföretaget som i sin tur förmedlar stödet till din tidning.

Företräder du ett distributionsföretag och vill ansöka om att få förmedla distributionsstöd?

Ett distributionsföretag som vill förmedla distributionsstöd måste uppfylla vissa villkor. Bland annat ska företaget hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar som uppfyller kraven ovan. Distributionsföretaget ska också tillämpa en prissättning som innebär att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar, den så kallade likaprisprincipen.

Presstödsnämnden har fattat beslut om utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av bestämmelserna avseende distributionsstödet i presstödsförordningen (1990:524). Ytterligare bestämmelser som avser distributionsstödet finns i Presstödsnämndens föreskrifter (KRFS 2014:2).

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-01-11