Nya sändningstillstånd för marksänd tv 2020

Samtliga tillstånd att sända marksänd tv upphör den 31 mars 2020. Myndigheten för press, radio och tv kommer under hösten 2019 att lysa ut ledigt sändningsutrymme. Vi arbetar nu med att ta fram en strategi som beskriver myndighetens utgångspunkter för och inriktning på arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv.

Strategi våren 2019

Frågor som kommer tas upp i strategin är bl.a. marknätets betydelse som distributionsplattform, effektivt frekvensutnyttjande, utsändningsteknik, hd- och sd-sändningar och hur vi ser på eventuella parallellsändningar.  Vi avser att publicera ett utkast på strategin preliminärt i slutet av mars 2019. Vi kommer därefter skicka ut strategin på remiss. Vi samråder också med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen vid utarbetandet av strategin. Strategin kommer fastställas i juni 2019 och därefter även översättas till engelska.

Översyn föreskrifter våren 2019

I samband med strategin ser vi också över våra föreskrifter. Vi avser att publicera ett utkast på föreskrifter preliminärt i slutet på mars 2019. Vi kommer därefter skicka ut föreskrifterna på remiss. Eventuella nya förskrifter kommer fastställs i juni 2019.

Utlysning av tillstånd hösten 2019

Utlysning kommer att ske tidig höst 2019 och ansökningstiden kommer att vara cirka 5 veckor. Liksom tidigare tillståndsomgångar ska den sökande visa att bolaget har finansiella och tekniska förutsättningar att sända och är beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor. Vidare ska den sökande redovisa vilken typ av innehåll man avser att sända.

Tillstånden börjar gälla 1 april 2020

Vi har som målsättning att meddela beslut om tillstånd senast vid årsskiftet 2019/2020. Inför beslut om tillstånd samråder vi med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor.  Tillstånden börjar därefter gälla 1 april 2020.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-03-04