Nya sändningstillstånd för marksänd tv 2020

Samtliga tillstånd att sända marksänd tv upphör den 31 mars 2020. Myndigheten för press, radio och tv kommer under hösten 2019 att lysa ut ledigt sändningsutrymme. Inför kommande utlysning har en strategi tagits fram som tar upp villkor och förutsättningar inför ansökan om sändningstillstånd.

Strategi 

Myndigheten för radio och tv har, i samråd med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen, tagit fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer har fått möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.

MPRT gör följande ställningstaganden:

  • Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar. 
  • Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
  • Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
  • Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

Läs hela strategin för marksänd tv 2010 här (pdf)

Nya föreskrifter

Myndigheten har beslutat om nya föreskrifter för ansökan om tillstånd och medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd. De ändringarna som gjorts är i huvudsak av redaktionell karaktär, dvs. inga ändringar i sak. 

Läs de nya föreskrifterna för ansökan om tillstånd (pdf)

Utlysning av tillstånd hösten 2019

Utlysning kommer att ske tidig höst 2019 och ansökningstiden kommer att vara cirka 5 veckor. Liksom tidigare tillståndsomgångar ska den sökande visa att bolaget har finansiella och tekniska förutsättningar att sända och är beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor. Vidare ska den sökande redovisa vilken typ av innehåll man avser att sända.

Tillstånden börjar gälla 1 april 2020

Vi har som målsättning att meddela beslut om tillstånd senast vid årsskiftet 2019/2020. Inför beslut om tillstånd samråder vi med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor.  Tillstånden börjar därefter gälla 1 april 2020.

Har ni frågor kontakta
Georg Lagerberg, enhetschef, Georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se eller
Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-08-08