Regler för presstöd

Bestämmelser om presstödet finns i presstödsförordningen som beslutas av regeringen. Här nedan hittar du regler och principbeslut kring presstödet.

Författningar

Presstödsförordningen (1990:524)
I presstödsförordningen (1990:524) finns bestämmelser om presstödet. I förordningen finns bland annat bestämmelser om vilka sorts publikationer som har rätt till stöd, hur stödet beräknas samt vilka belopp olika tidningskategorier har rätt till. Presstödsförordningen beslutas av regeringen.

Myndigheten för press radio och tv:s föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2016:1)
I myndighetens föreskrifter (MPRTFS 2016:1) finns närmare bestämmelser om presstödet.

Myndigheten för press radio och tv:s föreskrifter om utvecklingsstöd (MPRTFS 2016:2)
I myndighetens föreskrifter (MPRTFS 2016:2) finns närmare bestämmelser om utvecklingsstödet..

Förordning om utvecklingsstöd (2016:137)
I förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar finns bestämmelser om statsbidrag till tryckta allmänna nyhetstidningar för utveckling av elektroniska publiceringstjänster. I förordningen finns bestämmelser om vem som kan söka och förutsättningar för stöd. Förordningen träder ikraft den 15 april 2016. Den beslutas av regeringen.

Principbeslut

Utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av bestämmelsen i 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524)
Beslutet innehåller utgångspunkter och riktlinjer för bedömning av om tidningar som finansieras med driftsstöd är att anse som självständiga publikationer.

Beslut om presstödsnämndens bedömning av dagstidning
Beslutet innehåller presstödsnämndens riktlinjer som används när en helhetsbedömning görs för att avgöra om en tidning är en dagstidning.

Presstödsnämndens tillämpning av presstödsförordningen (1990:524) för tidningar som distribueras elektroniskt

Tillämpningsbeslut digital utgivning
Besluten innehåller presstödsnämndens 
bedömningar i fråga om elektroniskt distribuerade tidningar (e-tidningar) i tillämpning av presstödsförordningen (1990:524). 

Utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av i 4 kap. presstödsförordningen (1990:524)
Beslutet innehåller utgångspunkter och riktlinjer för bedömning av likaprisets omfattning, redovisning av ägarförhållanden i distributionsföretag samt vid byte av distributionsföretag eller anlitande av underentreprenör.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-09-26