Så här behandlar vi personuppgifter

Behandling av personuppgifter 

Läs mer

Hantering av personuppgifter vid anmälan av innehåll i program

Hantering av personuppgifter vid ansökan om presstöd

Hantering av personuppgifter vid ansökan om utgivningsbevis och tillstånd för sändningsverksamhet samt anmälan av icke tillståndspliktig verksamhet

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

MPRT är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in, bland annat personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

Besökare på webbplatsen

Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. Statistiken tas fram månadsvis och lagras som längst i 14 månader.

Vi skyddar den information som vi hanterar och lämnar inte den vidare. Personuppgifter kan dock lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner.

Prenumerationer och beställningar 

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så raderar vi dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna skicka materialet. I de fall vi tar betalt sparas fakturaunderlaget enligt gällande regler.

Offentlighetsprincipen 

Som statlig myndighet omfattas MPRT av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas dock uppgifter av sekretess och lämnas därför inte ut. 

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att få information om vilka uppgifter MPRT har om dig. Du har vidare rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter. Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig, återkalla ditt samtycke eller begära att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat sätt (dataportabilitet). Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera. 

Kontakt 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Märk brevhuvudet eller ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".


Myndigheten för press, radio och tv

E-post: registrator@mprt.se

Postadress: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55
Telefon: 08-580 070 00

Organisationsnummer: 202100-6347

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Senast uppdaterad 2018-06-25