2019-10-29

  Nya tidningar söker driftsstöd för ytterligare 100 miljoner kronor

  UPPDATERAD VERSION: Totalt har 79 ansökningar om driftsstöd för 2020 kommit in till Myndigheten för press, radio och tv. Nu inleds handläggningen och granskningen av ansökningarna.

  Sex tidningar som inte har ett driftsstöd idag har ansökt om stöd, det gäller bland annat Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidning. Skulle samtliga ansökningar för dessa tidningar bifallas innebär det att driftsstödet ökar med 100 miljoner kr – från 520 miljoner till 620 miljoner kronor.

  - 2018 var det värsta året någonsin för den svenska dagstidningsmarknaden. Att upplagorna fortsätter sjunka under 2019 är synnerligen oroande. Med fallande upplagor får allt fler tidningar rätt till driftsstöd. Det finns en uppenbar risk att stödet till den betydelsefulla lokala journalistiken och innovation och utveckling minskar rejält, samtidigt som behovet ökar, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv. Det är oroande med hänsyn till den vikt tidningarna har för de demokratiska processerna och opinionsbildningen.

  Att flera nya tidningar nu ansökt om driftsstöd innebär att de medel som finns kvar att fördela till lokal journalistik samt för innovation och utveckling, minskar eftersom de stöden fördelas ”i mån av tillgängliga medel”. Regeringen har i budgeten för 2020 höjt anslaget för mediestöd. Mot bakgrunden av de nya ansökningarna återstår det att se hur långt höjningen räcker när det gäller att säkra medel till lokal journalistik och innovation och utveckling. 

  Bakgrund

  Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom Myndigheten för press, radio och tv och fördelar stöd till dagspressen. Driftsstödet är den största delen av presstödet och ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut. Driftsstödet är – till skillnad mot lokalstödet och innovations- och utvecklingsstödet – ett rättighetsstöd. Stöd för lokal och innovation och utveckling ges i mån av medel. 

  Genom press- och mediestöd bidrar myndigheten till att värna om mångfalden på mediemarknaden för att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i hela landet

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-10-29